Oikeudenkäyntiasiamiehestä – Attorney

© Ministry of Justice, Finland

Oikeudenkäymiskaari 15 luku Code of Judicial Procedure Chapter 15 —
Oikeudenkäyntiasiamiehestä (11.4.1958/150) Attorney (150/1958)
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1734/17340004000 http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1734/en17340004.pdf
1 § (14.1.1972/21) Section 1 (21/1972)
Asianosainen, jota ei ole määrätty saapumaan henkilökohtaisesti tuomioistuimeen, saa oikeudenkäynnissä käyttää oikeudenkäyntiasiamiestä. (1) A party who has not been ordered to appear in court in person may retain the services of an attorney in the trial.
Syyttäjän puhevaltaa ei saa käyttää asiamiehen välityksellä. (2) The right of the prosecutor to be heard may not be exercised by attorney.
Henkilökohtaisesti tuomioistuimeen saapuneella asianosaisella saa olla oikeudenkäyntiavustaja. Hänen itsensä vastattavaksi voidaan osoittaa kysymyksiä, jos tuomioistuin katsoo sen tarpeelliseksi. (3) A party who appears in court in person may retain the services of counsel. Questions may be put directly to the party if the court deems this necessary.
Muun hakijan kuin viranomaisen on käytettävä oikeudenkäyntiasiamiestä tai -avustajaa 31 luvussa tarkoitetussa tuomiovirhekantelua tai tuomion purkamista koskevassa asiassa korkeimmassa oikeudessa. (17.6.2011/718) (4) An applicant other than a public authority shall retain the services of an attorney or counsel in a case before the Supreme Court that concerns procedural fault or the annulment of a valid judgment referred to in Chapter 31. (718/2011) [subsection 4 has been added by the Act of 718/2011, and enters into force on 1 January 2013]
2 § (17.6.2011/718) Section 2 (718/2011)
Jollei tässä tai muussa laissa toisin säädetä, oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana saa toimia asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011) tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. (1) Unless otherwise provided in this or another Act, an advocate, a public legal aide or counsel who has obtained the license referred to in the Licensed Counsel Act (715/2011) may serve as an attorney or counsel.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana saa toimia asianosaiseen työ- tai virkasuhteessa oleva, oikeustieteen muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittanut, rehellinen ja muutoin kyseiseen tehtävään sopiva ja kykenevä henkilö, joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu. Lisäksi palvelussuhdetta koskevassa tai siihen asiallisesti liittyvässä asiassa sekä työtuomioistuimessa asianosaisen oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana saa toimia työmarkkinajärjestön palveluksessa oleva oikeustieteen muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittanut, rehellinen ja muutoin kyseiseen tehtävään sopiva ja kykenevä henkilö, joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu. (2) Notwithstanding the provisions of subsection 1, a person who is in the employ or public service of a party, who has passed a higher university level examination other than that of Master of International and Comparative Law, who is honest and otherwise suitable and competent for the task, who is not bankrupt and whose legal competence has not been restricted may serve as the attorney or counsel of such party. In addition, a person who is in the service of a labour market organization, who has passed a higher university level examination other than that of Master of International and Comparative Law, who is honest and otherwise suitable and competent for the task, who is not bankrupt and whose legal competence has not been restricted, may serve as attorney or counsel in a matter concerning or substantially relating to an employment relationship and in Labour Court as the attorney or counsel of a party.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana saa toimia viranomainen, jonka laissa säädettyihin tehtäviin kuuluu avustaminen oikeudenkäynnissä. Lisäksi oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana saa toimia mainitun viranomaisen palveluksessa oleva oikeustieteen muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittanut henkilö, joka on tehtävään sopiva ja kykenevä ja joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu. (3) Notwithstanding the provisions of subsection 1, a public authority the statutory duties of which include serving as counsel in court proceedings may serve as attorney or counsel. In addition, a person who is in the service of said public authority, who has passed a higher university level examination other than that of Master of International and Comparative Law, who is honest and otherwise suitable and competent for the task, who is not bankrupt and whose legal competence has not been restricted may serve as attorney or counsel.
Myös muu kuin 1 momentissa mainittu, rehellinen ja muutoin kyseiseen tehtävään sopiva ja kykenevä täysi-ikäinen henkilö, joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu, voi toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana:1) 5 luvun 3 §:ssä tarkoitetussa asiassa;2) hakemusasiassa, joka ei ole riitainen;3) maaoikeusasiassa. (4) In addition, also a person other than one referred to in subsection 1, who is honest and otherwise suitable and competent for the task may serve as an attorney or counsel in the following matters, provided that he or she has reached the age of majority, he or she is not bankrupt and his or her legal competence has not been restricted: :(1) in a matter referred to in Chapter 5, section 3;(2) in a non-contentious civil matter that has not been contested;(3) in a Land Court matter.(718/2011)
Mitä tässä laissa tai muualla laissa säädetään asianajajan oikeudesta toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana, sovelletaan myös henkilöön, joka saa harjoittaa asianajajan tointa jossakin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai muussa valtiossa, jonka kanssa Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat tehneet sopimuksen asianajajan ammattipätevyyden vastavuoroisesta tunnustamisesta. KÄÄNNÖS PUUTTUU
3 § (12.12.1958/497) Section 3 (497/1958)
Virkamies älköön olko asiamiehenä tai avustajana oikeudenkäynnissä, jos se on vastoin hänen virkavelvollisuuttaan. (1) A public official may not serve as an attorney or counsel in a trial if this is contrary to his or her official duties.
Yleisen tuomioistuimen lainoppinut jäsen ei saa olla oikeudenkäynnissä asiamiehenä tai avustaa asianosaista, ellei hänellä ole asiassa osaa taikka hän puhu puolisonsa tai sen puolesta, joka on hänen suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa oleva sukulaisensa tai hänen veljensä tai sisarensa tai jonka edunvalvoja hän on. Siinä tuomioistuimessa, jonka jäsen hän on, hän ei myöskään saa, ellei hänellä ole asiassa osaa, hoitaa muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden puolesta hakemusasioita. (24.7.2009/578) (2) A legally qualified member of a general court of law may not serve as an attorney or counsel in a trial unless he or she has an interest in the case or he or she appears on behalf of his or her spouse or of a person who is his or her direct ascendant or descendant, sibling or ward. Also, unless he or she has an interest in the case, he or she may not attend, in the court of which he or she is a member, to other non-contentious civil matters on behalf of persons other than those mentioned above. [578/2009]
Se, joka on asiaa käsittelevään oikeuden jäseneen sellaisessa suhteessa kuin 13 luvun 3 §:ssä tarkoitetaan, ei saa avustaa asianosaista tai toimia tämän asiamiehenä asiassa. Asiamiehenä tai avustajana ei saa myöskään toimia se, joka on osallistunut asian käsittelyyn tuomioistuimen jäsenenä, esittelijänä tai pöytäkirjanpitäjänä taikka ollut siinä vastapuolen asiamiehenä tai avustajana. (1.6.2001/441) (3) A person related, in the manner referred to in Chapter 13, section 3, to a member of the court taking part in the hearing of the case, may not serve as counsel or act as an attorney of a party to the matter. Also, a person who has participated in the hearing of the case as a member of a court, as a referendary or clerk or served as the attorney or counsel of the opposite party, may not serve as an attorney or counsel. (441/2001)
4 § (11.4.1958/150) Section 4 (150/1958)
Oikeudenkäyntiasiamiehen on, jollei päämies ole häntä tuomioistuimessa asiamieheksi suullisesti valtuuttanut, esitettävä päämiehen omakätisesti allekirjoittama valtakirja, jos tuomioistuin niin määrää. (17.6.2011/718) (1) Unless orally retained by the party in court, an attorney shall produce a power of attorney signed by his or her client, should the court so order. (718/2011)
Jos päämiehenä on valtio, kunta tai muu yhdyskunta tahi julkinen laitos, käyköön valtakirjasta myös asianmukaisessa järjestyksessä annettu kirjallinen määräys tai pöytäkirjanote ja, milloin päämiehenä on yhtiö, osuuskunta, säätiö, yhdistys tai muu asellainen yhteisö, oikeaksi todistettu ote valtuuttamiseen oikeutetun elimen siinä kokouksessa pidetystä pöytäkirjasta, jossa valtuutus on annettu. (2) If the client is the State, a municipality or another community or public institution, also a written order or extract from the records given in the proper order may serve as a power of attorney and, if the client is a company, cooperative, foundation, association or another such corporation, a certified extract from the records kept at the meeting of a body entitled to grant a power of attorney and at which the power of attorney was granted may serve as a power of attorney.
Milloin oikeudenkäyntiasiamieheksi ilmoittautunut, jota ei ole 1 momentin mukaisesti suullisesti valtuutettu, ei voi heti esittää edellä tarkoitettua kirjallista valtuutusta taikka jos tuomioistuin asianosaisen huomautuksen johdosta tai muuten katsoo tarpeelliseksi saada näyttöä siitä, että selvitys valtuutuksesta on oikea, on asiamieheksi ilmoittautuneelle varattava tilaisuus selvityksen esittämiseen. Tuomioistuin voi, milloin syytä on, jatkaa asian käsittelyä sitä kuitenkaan lopullisesti ratkaisematta. Jos valtuutus sittemmin esitetään, katsotaan asiamiehen ilmoittautumisestaan lähtien toimineen valtuutuksen nojalla. Jos kysymys on tyytymättömyyden ilmoittamisesta, selvitys valtuutuksesta on esitettävä tuomioistuimen kansliassa viimeistään seitsemäntenä päivänä tyytymättömyyden ilmoittamiselle säädetyn määräajan päättymisestä. (31.8.1978/661) (3) If a person who presents himself or herself as an attorney has not been orally retained under subsection 1 and he or she cannot immediately produce the power of authority referred to above or if the court, on the basis of an observation by a party or otherwise, considers it necessary to obtain proof that the authorisation is real, the person presenting himself or herself as an attorney shall be granted the opportunity to produce such proof. If there is reason to do so, the court may continue the hearing of the case without, however, finally deciding it. If the proof is later produced, the attorney shall be deemed to have served as an attorney from the time when he or she presented himself or herself. If the issue in question is the notification of intent to appeal, proof of the authorisation shall be produced in the court registry at the latest on the seventh day following the deadline prescribed for the filing of the notification of intent to appeal. (661/1978)
4 a § (1.4.1938/137) Section 4(a) (137/1938)
Valtakirjasta käyköön Suomessa olevasta lennätintoimipaikasta lähetetty sähkösanoma, joka sisältää jäljennöksen sellaisesta 4 §:n mukaisesti laaditusta valtakirjasta, joka on asetettu määrätylle henkilölle oikeudella tai oikeudetta asettaa toinen sijaansa. Joka toimipaikassa lähetettäväksi vastaanottaa tällaisen sähkösanoman, kirjoittakoon alkuperäiselle valtakirjalle, joka on samalla hänelle näytettävä, todistuksen sen näyttämisestä ja merkitköön sähkösanomaan, että siihen jäljennetty valtakirja sanottuine todistuksineen on yhtäpitävä pääkirjan kanssa. Sähkösanoman lähettämisessä saa käyttää myös puhelinta. Saapunut sähkösanoma on verrattava ja todistus siitä kirjoitettava asiamiehelle annettavaan sähkösanomaan. Kuitenkin on alkuperäinen valtakirja, jos asianosainen sitä vaatii tai oikeus muuten pitää sitä tarpeellisena, oikeuden määräämässä ajassa oikeudelle näytettävä, uhalla ettei sähkösanoma muutoin käy valtakirjasta. A telegram sent from a telegraph office in Finland and containing a copy of a power of attorney prepared in accordance with section 4, made out to a named person with or without the right to name a replacement, may serve as a power of attorney. The person who receives such a telegram for delivery at a telegraph office shall write on the original power of attorney, which is to be shown to him or her at the same time, a certificate of its presentation, and he or she shall note on the telegram that the power of attorney copied onto it with the certificates mentioned corresponds to the original power of attorney. A telephone may also be used in the delivery of the telegram. The telegram that has arrived shall be verified and a certificate thereof shall be written on the telegram to be given to the attorney. However, if the party so requests or the court otherwise deems it necessary, the original power of attorney shall be shown to the court before a deadline set by the court, under threat that otherwise the telegram shall not be valid as a power of attorney.
5 § Section 5
Jos kruunulla on jossakin riidassa osa, määrätköön kuninkaan käskynhaltija jonkun alioikeudessa kruunun oikeutta puolustamaan. Hovioikeudessa puhukoon sellaisissa asioissa kuninkaan asiamies. Maariidassa ottakoon perintötilallinen itse valtuusmiehen; antakoon kuitenkin veronsaajalle asiasta tiedon, jotta tämä voi, jos tarvitaan, olla perintötilallisella apuna. If the State is party to a dispute, someone shall be appointed to defend the right of the State in a court of first instance. A State attorney shall be heard in such cases before a Court of Appeal.
6 §   Section 6
Jos joku, jolla on asiassa osa, tahtoo toistenkin puolesta puhua, ottakoon heiltä siihen valtakirjan. If a person who has an interest in the case wants to speak also on behalf of other persons, he or she shall obtain a power of attorney from them for this purpose.
7 § (11.4.1958/150)   Section 7 (150/1958)
Asiamies saa sopia asian, jollei valtuutuksessa nimenomaisesti ole määrätty, ettei hänellä ole siihen lupaa. Valtuutusta, joka on annettu nimetylle henkilölle, ei asiamies ilman lupaa saa siirtää toiselle. (1) An attorney may agree on a settlement in the case unless it is specifically stated in the power of attorney that he or she is not entitled to do so. If the power of attorney is made out to a named person, the attorney may not appoint a replacement without permission.
Valtuutuksen nojalla saa asiamies edustaa päämiestä vain siinä oikeudessa, jossa suullinen valtuutus on annettu tai valtakirja on esitetty. Asiamiehellä samoin kuin oikeudenkäyntiavustajalla on kuitenkin aina valta ilmoittaa tyytymättömyyttä sen oikeuden päätökseen, jossa hän on esiintynyt asiamiehenä tai oikeudenkäyntiavustajana, tai säilyttää vedolla päämiehensä oikeus. (2) The power of attorney of an attorney shall entitle him or her to represent the client only in the court where he or she was orally retained or where the power of attorney has been produced. However, an attorney and counsel shall always be entitled to file a notification of intent to appeal a decision of the court in which he or she has served as an attorney or counsel.
Päämiehen henkilökohtaisen esiintymisen oikeudessa ei yksinään ole katsottava osoittavan, että valtuutus on peruutettu. (3) The personal appearance of the client in court shall not in itself be deemed to demonstrate that a power of attorney has been withdrawn.
8 §   Section 8
Jos päämies oikeudenkäynnin kestäessä kuolee, ilmoittakoon asiamies sen Oikeudelle, ja ne, jotka sitten asianomistajiksi tulevat, antakoot uuden valtakirjan. If the client dies in the course of a trial, the attorney shall notify the court thereof, and those who succeed the client shall provide a new power of authority.
9 § (6.5.1955/213)   Section 9 (213/1955)
Milloin oikeudella tai sen puheenjohtajalla, sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty, on valta määrätä asianosaiselle avustaja tai asiamies, on henkilö, joka siinä oikeudessa yleisesti toimittaa asianajotehtäviä, velvollinen määräyksestä ryhtymään avustajaksi tai asiamieheksi. If the court or the chairperson of the court, under separate provisions, has the power to appoint an attorney or a counsel to a party, a person who generally acts as an advocate in this court shall be under the obligation to accept the appointment as attorney or counsel.
10 §   Section 10
Asiamies ajakoon rehellisesti ja kaikella ahkeruudella hänelle uskottua asiaa ja allekirjoittakoon kaikki kirjat, jotka hän Oikeuteen antaa. Älköön mitään tuomittako sellaisen riitakirjan perustuksella, jonka alle sen tekijä ei ole pannut nimeänsä, jos havaitaan, ettei asianomistaja ole kyennyt sitä laatimaan. An attorney shall attend to a case with which he or she is entrusted honestly and with due diligence and he or she shall sign all documents which he or she submits to the court. No one shall be judged on the basis of a written statement which has not been signed by the person who prepared it, should it be observed that the party would not have been able to prepare it.
10 a § (12.12.1958/497) Section 10a (497/1958)
Jos oikeudenkäyntiasiamies tai -avustaja osoittautuu epärehelliseksi, ymmärtämättömäksi tai taitamattomaksi taikka jos hänet havaitaan toimeensa muutoin sopimattomaksi, saa tuomioistuin kieltää häntä esiintymästä kyseisessä asiassa. Tuomioistuin voi myös, jos siihen on syytä, kieltää häneltä oikeuden toimia siinä tuomioistuimessa oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana enintään kolmen vuoden ajaksi. Kun päätös koskee asianajajaa, julkista oikeusavustajaa tai luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa, tuomioistuimen on ilmoitettava päätöksestä asianajajista annetun lain (496/1958) 6 a §:n 1 momentissa tarkoitetulle valvontalautakunnalle. Jos asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja menettelee muutoin velvollisuuksiensa vastaisesti, tuomioistuin voi ilmoittaa menettelyn valvontalautakunnan käsiteltäväksi. (17.6.2011/718) (1) Should an attorney or counsel prove to be dishonest, unperceptive or incompetent, or should he or she otherwise be found to be unsuited for the task, the court may deny him or her the right to appear in the case in question. Should there be reason to do so, the court may also deny him or her the right to serve as an attorney or counsel in the court, for at most three years. If the decision pertains to an advocate, public legal aide or licensed counsel, the court shall inform the supervisory board referred to in section 6a(1) of the Advocates Act (496/1958). If an advocate, public legal aid or licensed counsel otherwise act contrary to his or her duties, the court may report said action to the supervisory board for consideration. (718/2011)
Milloin asiamieheltä tai avustajalta on evätty oikeus esiintymiseen, on hänen päämiehelleen, jollei tämä ole oikeudessa saapuvilla ja tahdo itse asiaansa ajaa, varattava tilaisuus hankkia kelpoisuusvaatimukset täyttävä asiamies. (2) If an attorney or counsel has been denied the right to appear, the client, if he or she is not in court and wishes to pursue the case himself or herself, shall be reserved the opportunity to retain an attorney who meets the criteria.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen saa asiamies tai avustaja hakea muutosta valittamalla, mutta on päätöstä valituksesta huolimatta heti noudatettava. (3) An attorney or counsel may appeal the order referred to above in subsection 1, but the order shall nonetheless take immediate effect.
11 §   Section 11
Valtuusmiehen älköön olko lupa Oikeudessa luopua asiasta, jonka hän on siinä alottanut, ellei Oikeus katso hänellä olevan siihen syytä. In court, a representative shall not have the right to withdraw from a case that he or she has begun unless the court finds that he or she has cause to do so.
12 § on kumottu L:lla 13.3.2009/135. [section 12 has been repealed; 135/2009]
13 §   Section 13
Jos valtuusmies laiminlyö päämiehensä oikeuden, niin tällä olkoon valta tehdä laillinen kanne häntä vastaan ja hakea vahinkonsa korvausta. If a representative neglects to pursue the right of the client, the client shall have the right to bring an action for damages against the representative.
14–16 § on kumottu L:lla 31.3.2006/244. [sections 14 – 16 have been repealed; 244/2006]
  [section 17 has been amended as of 1 January 2016 to read as follows:
17 § (12.6.2015/732)   Section 17 (732/2015)
Oikeudenkäyntiasiamies tai -avustaja tai hänen apulaisensa tai tulkki ei saa luvattomasti ilmaista yksityisen tai perheen salaisuutta tai liike- tai ammattisalaisuutta, jonka hän on saanut tietää: 1) hoitaessaan oikeudenkäyntiin liittyvää tehtävää;2) antaessaan oikeudellista neuvontaa päämiehen oikeudellisesta asemasta esitutkinnassa tai muussa oikeudenkäyntiä edeltävässä käsittelyvaiheessa;3) antaessaan oikeudellista neuvontaa oikeudenkäynnin käynnistämiseksi tai sen välttämiseksi. (1) An attorney, a counsel or an assistant thereof or an interpreter may not without permission disclose a private or family secret or a commercial or professional secret that he or she has learned; (1) in attending to a task related to the court proceedings; (2) in providing legal advice on the legal position of his or her client in the criminal investigation or in other proceedings prior to the court proceedings; (3) in providing legal advice on the initiation of or the avoidance of court proceedings.
Rangaistus 1 momentissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain (39/1889) 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta. (2) A breach of the secrecy obligation provided in subsection 1 is punishable under Chapter 38, section 1 or 2 of the Criminal Code, unless the act is punishable under Chapter 40, section 5 of the Criminal Code or unless a more severe penalty is provided elsewhere in the law.]

Leave a Reply

Your email address will not be published.