Could this be a Voluntary Bar Association?

bar: 1) n. collectively all attorneys, as “the bar,” which comes from the bar or railing which separates the general spectator area of the courtroom from the area reserved for judges, attorneys, parties and court officials. A party to a case or criminal defendant is “before the bar” when he/she is inside the railing. 2) v. to prevent some legal maneuver, as in “barring” a lawsuit due to the running of the time to file. 3) to prohibit and keep someone from entering a room,…

Hintahaitari

Vuonna 2007 yleisin tuntihinta oli Asianajajaliiton oman selvityksen mukaan 223 euroa, kun viime vuonna (2013) mediaanihinta oli 248 euroa. HS:n vertailussa kävi ilmi, että lakiasiaintoimistossa keskimääräinen tuntitaksa on 200 euroa ja asianajotoimistossa 227 euroa. Tuntiveloitus vaihtelee kuitenkin yleensä suuresti toimeksiannon mukaan. Lisätietoja

Uusi oikeudenkäyntiavustajalautakunta on valittu

Toimikaudeksi 1.1.2015 – 31.12.2019. KOKOONPANO: hovioikeudenneuvos Marianne Wagner-Prenner (Rovaniemen hovioikeus) varajäsenenään hovioikeudenlaamanni Antti Mikko Salomo Vaittinen (Vaasan hovioikeus) laamanni Marja Virtanen (Etelä-Savon käräjäoikeus) varajäsenenään käräjätuomari Pekka Päivänsalo (Helsingin käräjäoikeus) Ylituomari Liisa Talvitie (Vaasan hallinto-oikeus) varajäsenenään hallinto-oikeustuomari Yrjänä Honkavaara (Vaasan hallinto-oikeus) varatuomari Filip Markelin (Helsinki) varajäsenenään varatuomari, ekonomi Timo Riissanen (Espoo) professori Pekka Viljanen (Turun yliopisto) varajäsenenään professori Tuula Linna (Lapin yliopisto)

Käräjillä tavattiin

Kuva on illalliselta Paikalle saapui 26 jäsentä. Aloitimme lounaalla klo 12. Siirryimme käräjäsaliin klo 13. Petteri Snell toivotti väen tervetulleeksi. Loimme katsauksen yhdistyksen perustamiseen ja tärkeimpiin tapahtumiin. Klo 14 AA Markku Fredman saapui kertomaan 100 vuotisen kehityksen muutamasta asioitsijasta 2000 jäseniseen asianajajaliittoon ja noin 1500 auktorisoituun lakimieheen sekä heidän valvontaansa. Kahvin jälkeen tutustuttiin yhdistyksemme Asianajajaliitolta saamiin kirjeisiin ja oikeuskanslerille tekemään kantelukirjoitukseen sekä oikeuskanslerilta saatuun vastaukseen. Pari sanaa vaihdoimme myös tavaramerkkimme rekisteröimistä vastaan Asiajajaliiton tekemistä väitteistä. Jäimme ihmettelemään Asianajajaliiton aktiivisuutta yhdistyksemme toimintaa vastaan. Tämän jälkeen keskustelimme…

Rikosuhrimaksulla parannusta uhrien tukipalveluihin

OIKEUSMINISTERIÖ TIEDOTTAA 23.9.2014   Lakiluonnos lausunnolle: Rikosuhrimaksulla parannusta uhrien tukipalveluihin   Rikoksen uhrien tukipalveluihin kanavoitavaa valtion rahoitusta halutaan kasvattaa. Tätä varten ehdotetaan otettavaksi käyttöön rikoksentekijältä perittävä rikosuhrimaksu. Vastaavasta mallista on kokemuksia useassa Euroopan maassa.   – On arvioitu, että vähintään 85 prosenttia rikollisuuden kustannuksista syntyy suoraan rikoksen uhreille ja potentiaalisille uhreille. Rikosuhrimaksu velvoittaa rikoksentekijät osallistumaan uhrien tukipalveluiden rahoittamiseen. Tämä on merkittävä askel rikoksen uhrien aseman parantamiseksi, toteaa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.   Oikeusministeriössä valmistunut luonnos rikosuhrimaksua koskevaksi laiksi on lähetetty lausunnolle. Hallituksen esitys asiasta on tarkoitus…

HE poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamiseksi. (lausuntopyyntö)

LIITTEET LÖYTYVÄT JÄSENALUEELTA   Hei   Sisäministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoa liitteenä olevasta hallituksen esityksestä poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamiseksi.   Lausunto pyydetään toimittamaan sähköisessä muodossa viimeistään pe 26.9.2014 osoitteeseen kirjaamo(at)intermin.fi ja tiedoksi ylitarkastaja Jarkko Niemiselle, jarkko.nieminen(at)intermin.fi.   Toimeksi saaneena   Ystävällisin terveisin Johanna Rötkin ************ Johanna Rötkin Osastosihteeri   Sisäministeriö, poliisiosasto PL 26, 00023 VALTIONEUVOSTO   Puh: 0295 488 595 Telefax: 0295 411 776 E-mail: johanna.rotkin(at)intermin.fi

Vastaajan oikeudesta käännöksiin

Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan mukaan jokaisella rikoksesta syytetyllä on oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä sekä oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan. EIT on tapauksessa Kamasinski v Itävalta (19.12.1989) todennut, että oikeus maksuttomaan tulkkaukseen ihmisoikeussopimuksen 3 kohdan e alakohdan mukaan ei koske pelkästään oikeudessa annettuja suullisia lausumia, vaan sääntö soveltuu myös kirjalliseen aineistoon ja esitutkintaan. Ratkaisun mukaan kohta tarkoittaa, että rikoksesta syytetyllä, joka ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettävää kieltä, on oikeus saada maksutta tulkin apua kaikkien sellaisten…

Oikeushallinnon lomakkeissa väärää tietoa avustajista

Päämieheni sai juuri haasteen mukana “OHJEITA VASTAAJALLE” -lomakkeen, jonka mukaan oikeudenkäyntiavustajaksi ja asiamieheksi kelpaa mm. “muu oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut lakimies”. Kuten tunnettua, yleisessä tuomioistuimessa voi nykyisin avustaa tai asioida toisen puolesta vain julkinen oikeusavustaja, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tai asianajaja.