Lakimiesliiton valtuuskunnan vaalit 2-24.10 2018

Lakimiesliiton valtuuskunnan vaalit, ehdokas numero 67 Olen ehdokkaana Lakimiesliiton vaaleissa 2-24.10 2018. Olen ehdokkaana Yksityisalojen lakimiesten liiton (YKLA) listalla. Olen myös Auktorisoitujen lakimiesten jäsen ja sydäntäni lähellä on erityisesti lupalakimiehiin kohdistuvat uudet lainsäädäntöhankkeet. Käsitykseni mukaan Suomessa tarvitaan Asianajajaliiton jäsenten tarjoamille palveluille vaihtoehto. Terve kilpailu vaatii sitä. Käy katsomassa lokakuussa aukeavassa lakimiesliiton vaalikoneessa, mitä mieltä olen muista asioista, jotka koskettavat ammattikuntaamme. ystävällisin terveisin Ilkka Malka   Lakimiesliiton valtuuskunnan vaalit, ehdokas numero  73 Yhdistyksemme jäsen VT Taisto Hujala on Lakimiesliiton valtuuskunnan vaaleissa Suomen Vakuutuslakimiesten yhdistyksen ehdokkaana. Yhdistyksemme…

11.9. 2018 KLO 8.30-11.30 VÄLIMIESMENETTELYSEMINAARI SÄÄTYTALO

Turvaako nykyinen välimiesmenettelylaki Suomen elinkeinoelämän kilpailukyvyn? VÄLIMIESMENETTELYSEMINAARI 11.9. 2018 KLO 8.30-11.30 SÄÄTYTALO, SALI 15, SNELLMANINKATU 9-11 Välimiesmenettely on keskeinen osa elinkeinoelämän riidanratkaisua. Sitä käytetään kaupallisia sopimuksia koskevien riitojen ratkaisemisessa yleensä jo sopimukseen sisältyvän välityslausekkeen perusteella. Välimiesmenettelyn suosio perustuu muun muassa menettelyn nopeuteen ja luottamuksellisuuteen. Välimiesmenettely on prosessina tavanomaista oikeudenkäyntiä joustavampi. Menettelyä sitovia säännöksiä on suhteellisen vähän, ja asianosaiset voivat pitkälti sopia menettelyn järjestämisestä ja prosessin kulusta. Suomessa välimiesmenettelystä säädetään välimiesmenettelylaissa. Laki on vuodelta 1992. Lain valmistelussa on otettu huomioon muun muassa UNCITRAL:n vuoden 1985 mallilaki…

palkkioasetuksen 7 a §:n 2 mom – perustuslain vastainen

Korkein hallinto-oikeus jätti palkkioasetuksen 7 a §:n 2 momentin tässä yksittäistapauksessa soveltamatta perustuslain 107 §:n nojalla. Asia tuli avustajalle asiasta hallinto-oikeudessa aiheutuvan työmäärän perusteella rinnastaa laadultaan ja laajuudeltaan erityisen vaativaan asiaan. Korkein hallinto-oikeus vahvisti, että avustajalle tuli oikeusapulain 17 a §:n perusteella maksaa hallinto-oikeudessa suoritetuista toimenpiteistä vaadittu 1 300 euron palkkio. (400 euron sijasta)

Muutoksia valvontalautakunnassa

{{unknown}}https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f805c0f83 Oikeusministeriö Jäsenen ja varajäsenen nimittäminen Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan toimikaudeksi 1.8.2018 – 31.7.2021 sekä lautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2019 päättyväksi toimikaudeksi Ministeri Antti Häkkänen Esittelijä Kirta Heine, Hallitusneuvos p.029 5150214 Asia Toimikaudeksi 1.8.2018 – 31.7.2021 ovat valvontalautakunnan asianajajakuntaan kuulumattoman varsinaisen jäsenen tai varajäsenen tehtävään suostumuksensa antaneet rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen, rikosoikeuden professori Jussi Tapani, prosessioikeuden professori Mikko Vuorenpää ja käräjätuomari Vesa Karttunen. Suomen Asianajajaliitto on lausunnossaan todennut, että henkilöt täyttävät valvontalautakunnan jäseneksi nimitettävälle henkilölle säädetyt erityiset kelpoisuusehdot ja että heitä on myös…

Valvontamaksusta ja luvasta luopumisesta

Oikeudenkäyntiavustajan valvontamaksu kannetaan niiltä vuosilta, jolloin lupa on voimassa. Jos tahtoo luopua avustamisista ja välttyä tarpeettomilta valvontamaksuilta, niin on pyydettävä luvan päättymistä oikeudenkäyntiavustajalautakunnalta hyvissä ajoin. Pyyntö tulee tehdä niin, että luvan päättyminen ehditään vahvistaa lautakunnassa ennen vuodenvaihdetta, jos seuraavan vuoden valvontamaksu olisi tarpeeton.

Attorney.se

Syns vara tillåten att kalla sig attorney i Sverige utan att vara medlem i Sveriges Advokatssamfund. “The professional title “advokat” may be used only by members of the Bar Association.” Intressant.

Yhdistyksen kokouksen päätöksiä 19.6.2018

Päätettiin, että yhdistyksen sääntöjä muutetaan ottamalla kiistanalaisen suomenkielisenä rekisteröidyn nimen rinnalle ruotsinkielisenä rekisteröitäväksi nimeksi “Luvan Saaneet Oikeudenkäyntiavustajat – Rättegångsbiträden med Tillstånd” r.f. Päätettiin, että haetaan lupaa ja muutosta KKO:ssa suomenkielisenä rekisteröidyn nimen säilyttämiseksi. Muutoksenhaussa korostetaan muun muassa eurooppaoikeutta ja sitä,  että kuluttajaa suojaavat ne takeet, joista lupalainsäädännössä säädetään. Nimen riitauttamalla Asianajajaliitto suojelee vain omia etujaan. Nimikiistassa pyritään saamaan lisäksi kolmikantaneuvottelu, jossa kutsujana on oikeusministeriö. Yhdistyksemme kanta on perustunut yhdistystä perustettaessa saatavilla olleisiin oikeusministeriön säädöskäännöksiin, joissa johdonmukaisesti käytetään sanaa attorney, kun on kysymys oikeudenkäyntiasiamiehestä tai asiamiehestä. Englanninkielisessä…

Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu avautunut

Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu avautunut Julkaistu 14.6.2018 Kansalaiset ja yhteisöt voivat jatkossa hoitaa hallinto- ja erityistuomioistuimissa käsiteltäviä asioitaan sähköisesti. Uuden asiointipalvelun kautta voi tehdä esimerkiksi valituksen tai hakemuksen, toimittaa asiakirjoja sekä saada hallinto- tai erityistuomioistuimen päätöksen tiedoksi. Osoitteesta https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet Avautuu uuteen ikkunaan löytyvä asiointipalvelu tulee ensi vaiheessa käyttöön hallinto-oikeuksissa, vakuutusoikeudessa, markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Asiointipalvelussa kansalaiset ja yhteisöt voivat hoitaa kaiken kirjallisen asioinnin, kuten lähettää valituksen, vastata kuulemispyyntöön, lähettää selvityksiä, esittää kysymyksiä ja vastaanottaa tuomioistuimen päätöksen. Asiointipalveluun tunnistaudutaan Suomi.fi-tunnistautumista käyttäen joko omilla pankkitunnuksilla, sähköisellä…

Yhdistyksemme jäsenet ovat kokeneita lakimiehiä ja -naisia

Lupajärjestelmä tuli voimaan vuonna 2014. Lupaa oli haettava viimeistään vuoden 2013 syyskuussa, jos tahtoi varmistua sen voimassaolosta vuoden 2014 alusta lukien. Joillekin annettiin lisäaikaa hakemuksen täydentämiseen ja luvasta päätettiin vuoden 2014 puolella. Luvan saamiseen vaaditaan lakimiestutkinto ja vähintään vuoden työkokemus tai asianajajatutkinnon suorittaminen. Noin 75 % yhdistyksemme jäsenistä on saanut lupansa jo vuonna 2013 ja yli 90 % jäsenistämme on saanut lupansa viimeistään vuonna 2014. Työkokemusta on toki monella huomattavasti pidemmältä ajalta, mutta sitä emme ole tarkoin kartoittaneet. Tästä voi päätellä, että yhdistyksemme jäsenillä on…