EDUNVALVONTAVALTAKIRJA (ks. https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070648)


VALTUUTTAJA (nimi, kotipaikka, henkilötunnus)

_______________________________________________________________________

VALTUUTETTU (ensisijainen valtuutettu, nimi, kotipaikka, henkilötunnus)

_______________________________________________________________________

TOISSIJAINEN VALTUUTETTU (nimi, kotipaikka, henkilötunnus)

_______________________________________________________________________

VALTUUTUS

Yllä mainittu valtuutettu saa edustaa minua:

1) omaisuuttani koskevissa ja muissa taloudellisissa asioissani sekä

2) sellaisissa henkilöäni koskevissa asioissa, joiden merkitystä en kykene ymmärtämään sillä hetkellä, jolloin valtuutusta on käytettävä.

Valtuutettu saa päättää myös hoitooni liittyvät asiat.

Nimeän _________________________ toissijaiseksi valtuutetuksi sen varalta, että _____________________ (yllä mainittu ensisijainen valtuutettu) ei ota valtuutetun tehtävää vastaan, luopuu siitä tai tulee estyneeksi hoitamaan sitä.

Määrään valtuutuksen tulemaan voimaan siinä tapauksessa, että tulen sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistani.

Paikka, päiväys, allekirjoitus


___________ __/__ 20___ _____________________________ (yllä mainitun valtuuttajan allekirjoitus)

TODISTUSLAUSUMA

Samanaikaisesti läsnä olleina esteettöminä todistajina vakuutamme, että __________________ (yllä mainittu valtuuttaja) jonka henkilöllisyyden olemme tarkistaneet, on omakätisesti allekirjoittanut tämän edunvalvontavaltakirjan. Toteamme, että ____________________ (yllä mainittu valtuuttaja) on tehnyt valtakirjan vapaasta tahdostaan ja että hän on kyennyt ymmärtämään sen merkityksen.

Paikka ja aika edellä mainitut


Todistaja 1, syntymäaika, yhteystiedot Todistaja 2, syntymäaika, yhteystiedot

(ei valtuuttajan eikä valtuutettujen lähisukulainen eikä näiden puoliso)

ks. digiviraston ohjeita

Maksu tämän asiakirjapohjan kopioimisesta 15 e.

Puhelinneuvottelu asiakirjan muokkaamiseksi valtuuttajan tarpeita paremmin vastaamaan veloitetaan erikseen 49 e + alv (24%)/ jokainen alkava 30 minuuttia.