TESTAMENTTI (ks. mm. Perintokaari 9 ja 10 luku)


Ensimmäisenä ja ainoana testamenttinani määrään, että kaikki varani menevät kuolemani jälkeen täydellä omistusoikeudella seuraaville testamentinsaajille (luettelo):

-

-

-

-

Lisäksi määrään, että testamentinsaajien mahdollisilla avio- tai avopuolisoilla taikka rekisteröidyssä parisuhteessa heidän kanssaan mahdollisesti elävillä henkilöillä ei ole mitään oikeutta minulta tulevaan varallisuuteen, sen tuottoon tai niiden sijaan tuleviin varoihin.

Testamentinsaaja voi valintansa mukaan vedota testamenttiin vain osaksi, esimerkiksi siten, että hän saa elinajakseen vain hallintaoikeuden testamentilla saatavissa oleviin varoihin.

Mahdollisen lakiosan saa suorittaa rahana.

TESTAMENTIN TEKIJÄN ALLEKIRJOITUS (nimi, ammatti, kotipaikka, henkilötunnus)

___________ __/__ 20___ _____________________________

TODISTUSLAUSUMA

Samanaikaisesti läsnä olleina esteettöminä todistajina vakuutamme, että __________________ (yllä mainittu testamentin tekijä) jonka henkilöllisyyden olemme tarkistaneet, on omakätisesti allekirjoittanut tämän testamentin. Toteamme, että ____________________ (yllä mainittu testamentin tekijä) on tehnyt testamentin vapaasta tahdostaan ja että hän on kyennyt ymmärtämään sen merkityksen.

Paikka ja aika edellä mainitut


Todistaja 1, nimi, ammatti, kotipaikka, syntymäaika, yhteystiedot Todistaja 2, nimi, ammatti, kotipaikka, syntymäaika, yhteystiedot

(ei testamentin tekijän eikä testamentin saajien lähisukulainen eikä näiden puoliso)

ks. Suomi.fi -palvelun ohjeita testamenttiasioissa

Maksu tämän asiakirjapohjan kopioimisesta 15 e.

Puhelinneuvottelu asiakirjan muokkaamiseksi veloitetaan erikseen 49 e + alv (24%)/ jokainen alkava 30 minuuttia.

HUOM: Perintökaaren 10 luvun 7 pykala: Joka yksipuolisesti peruuttamalla tai muuttamalla keskinäistä testamenttia ilmeisesti toimii molemminpuolisen määräyksen olennaisten edellytysten vastaisesti, menettäköön testamenttiin perustuvan oikeutensa.

Tämä asiakirjapohja ei sovellu, jos olet tehnyt testamentteja aikaisemmin, esimerkiksi keskinäisen testamentin.