Hintahaitari

Vuonna 2007 yleisin tuntihinta oli Asianajajaliiton oman selvityksen mukaan 223 euroa, kun viime vuonna (2013) mediaanihinta oli 248 euroa. HS:n vertailussa kävi ilmi, että lakiasiaintoimistossa keskimääräinen tuntitaksa on 200 euroa ja asianajotoimistossa 227 euroa. Tuntiveloitus vaihtelee kuitenkin yleensä suuresti toimeksiannon mukaan. Lisätietoja

Uusi oikeudenkäyntiavustajalautakunta on valittu

Toimikaudeksi 1.1.2015 – 31.12.2019. KOKOONPANO: hovioikeudenneuvos Marianne Wagner-Prenner (Rovaniemen hovioikeus) varajäsenenään hovioikeudenlaamanni Antti Mikko Salomo Vaittinen (Vaasan hovioikeus) laamanni Marja Virtanen (Etelä-Savon käräjäoikeus) varajäsenenään käräjätuomari Pekka Päivänsalo (Helsingin käräjäoikeus) Ylituomari Liisa Talvitie (Vaasan hallinto-oikeus) varajäsenenään hallinto-oikeustuomari Yrjänä Honkavaara (Vaasan hallinto-oikeus) varatuomari Filip Markelin (Helsinki) varajäsenenään varatuomari, ekonomi Timo Riissanen (Espoo) professori Pekka Viljanen (Turun yliopisto) varajäsenenään professori Tuula Linna (Lapin yliopisto)

Käräjillä tavattiin

Kuva on illalliselta Paikalle saapui 26 jäsentä. Aloitimme lounaalla klo 12. Siirryimme käräjäsaliin klo 13. Petteri Snell toivotti väen tervetulleeksi. Loimme katsauksen yhdistyksen perustamiseen ja tärkeimpiin tapahtumiin. Klo 14 AA Markku Fredman saapui kertomaan 100 vuotisen kehityksen muutamasta asioitsijasta 2000 jäseniseen asianajajaliittoon ja noin 1500 auktorisoituun lakimieheen sekä heidän valvontaansa. Kahvin jälkeen tutustuttiin yhdistyksemme Asianajajaliitolta saamiin kirjeisiin ja oikeuskanslerille tekemään kantelukirjoitukseen sekä oikeuskanslerilta saatuun vastaukseen. Pari sanaa vaihdoimme myös tavaramerkkimme rekisteröimistä vastaan Asiajajaliiton tekemistä väitteistä. Jäimme ihmettelemään Asianajajaliiton aktiivisuutta yhdistyksemme toimintaa vastaan. Tämän jälkeen keskustelimme…

Rikosuhrimaksulla parannusta uhrien tukipalveluihin

OIKEUSMINISTERIÖ TIEDOTTAA 23.9.2014   Lakiluonnos lausunnolle: Rikosuhrimaksulla parannusta uhrien tukipalveluihin   Rikoksen uhrien tukipalveluihin kanavoitavaa valtion rahoitusta halutaan kasvattaa. Tätä varten ehdotetaan otettavaksi käyttöön rikoksentekijältä perittävä rikosuhrimaksu. Vastaavasta mallista on kokemuksia useassa Euroopan maassa.   – On arvioitu, että vähintään 85 prosenttia rikollisuuden kustannuksista syntyy suoraan rikoksen uhreille ja potentiaalisille uhreille. Rikosuhrimaksu velvoittaa rikoksentekijät osallistumaan uhrien tukipalveluiden rahoittamiseen. Tämä on merkittävä askel rikoksen uhrien aseman parantamiseksi, toteaa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.   Oikeusministeriössä valmistunut luonnos rikosuhrimaksua koskevaksi laiksi on lähetetty lausunnolle. Hallituksen esitys asiasta on tarkoitus…

HE poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamiseksi. (lausuntopyyntö)

LIITTEET LÖYTYVÄT JÄSENALUEELTA   Hei   Sisäministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoa liitteenä olevasta hallituksen esityksestä poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamiseksi.   Lausunto pyydetään toimittamaan sähköisessä muodossa viimeistään pe 26.9.2014 osoitteeseen kirjaamo(at)intermin.fi ja tiedoksi ylitarkastaja Jarkko Niemiselle, jarkko.nieminen(at)intermin.fi.   Toimeksi saaneena   Ystävällisin terveisin Johanna Rötkin ************ Johanna Rötkin Osastosihteeri   Sisäministeriö, poliisiosasto PL 26, 00023 VALTIONEUVOSTO   Puh: 0295 488 595 Telefax: 0295 411 776 E-mail: johanna.rotkin(at)intermin.fi

Vastaajan oikeudesta käännöksiin

Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan mukaan jokaisella rikoksesta syytetyllä on oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä sekä oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan. EIT on tapauksessa Kamasinski v Itävalta (19.12.1989) todennut, että oikeus maksuttomaan tulkkaukseen ihmisoikeussopimuksen 3 kohdan e alakohdan mukaan ei koske pelkästään oikeudessa annettuja suullisia lausumia, vaan sääntö soveltuu myös kirjalliseen aineistoon ja esitutkintaan. Ratkaisun mukaan kohta tarkoittaa, että rikoksesta syytetyllä, joka ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettävää kieltä, on oikeus saada maksutta tulkin apua kaikkien sellaisten…

Oikeushallinnon lomakkeissa väärää tietoa avustajista

Päämieheni sai juuri haasteen mukana ”OHJEITA VASTAAJALLE” -lomakkeen, jonka mukaan oikeudenkäyntiavustajaksi ja asiamieheksi kelpaa mm. ”muu oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut lakimies”. Kuten tunnettua, yleisessä tuomioistuimessa voi nykyisin avustaa tai asioida toisen puolesta vain julkinen oikeusavustaja, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tai asianajaja.

”Tietosuojalaki” estää päätöksen toimittamisen asiamiehelle

Toimitin päämieheni puolesta hakemuksen oikeusturvaedusta eräälle vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiö ilmoitti juuri paperipostitse, että oikeuturvaetu myönnetään, mutta ”tietosuojalain säännökset huomioiden emme voi lähettää päätöstä teille tiedoksi, joten pyydämme teitä tiedustelemaan päätöksen tarkemmasta sisällöstä päämieheltänne.” Suosittelen kaikkia päämiestensä puolesta oikeusturvaetua hakevia lisäämään hakemukseen maininnan siitä, että päämies tahtoo vakuutusyhtiön toimittavan asiassa annettavan päätöksen kokonaisuudessaan asiamiehelle.   Jännityksellä odotan vakuutusyhtiön vastausta mihin ”tietosuojalain” säännökseen heidän kantansa perustuu. Toistaiseksi en ole löytänyt tietosuojalakia säädöskokoelmasta. Oikein hyvää viikonloppua.

Haaste syyskäräjille 14.11.2014 Helsinkiin

Yhdistyksen ensimmäisiä Syyskäräjiä istutaan Nokalla, kuinkas muuten. Luvassa on hyvää seuraa, puheen sorinaa, maittavia menuita ja muuta mukavaa. Merkitse varaus allakkaasi ja ilmoita tulostasi sihteerille (hallitus@alaki.fi ja aiheeksi ilmoittautuminen). Kokouspaketin hinta on 52 €/hlö, ja siihen sisältyvä lounas on ravintola Jailbirdin päivän buffet‐lounas (sis. salaattipöytä, lämmin ruoka sekä kahvi/tee ja pieni makea). Syyllinen – Syytön buffet‐menu puolestaan on tarkoitettu illallismenuksi. Mikäli haluatte siis ehdotetuista pöytiintarjoiltavista menuista Raitaveikon tai Linnakundin ( molemmat 45 €/hlö) on kokonaiskustannus kokouspaketista ja illallisesta yhteensä 97 € per henkilö. Kaikki hinnat…

Jäseneksi oikeudenkäyntiavustajalautakuntaan

Luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia edustava jäsen ja varajäsen oikeudenkäyntiavustajalautakuntaan toimikaudeksi 1.1.2015 – 31.12.2019 Viimeinen hakupäivä: 15.09.2014 Luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain (715/2011) 4 §:n mukaan oikeudenkäyn-tiavustajalautakunta asetetaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Nykyisen lautakunnan toimikausi päättyy 31.12.2014. Oikeudenkäyntiavustajalautakunnassa on jäseninä yksi tuomari hovioikeuksista, yksi tuomari hallinto-oikeuksista tai erityistuomioistuimista, yksi tuomari käräjäoikeuksista, yksi tässä laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja sekä yksi oikeustieteellistä tutkimusta ja opetusta edustava jäsen. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lain 4 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaan oikeudenkäyntiavustajalautakunnan asettaa valtioneuvosto.…