Ajankohtaista RSS

Valtioneuvosto, tuoreimpia

Oikeusministeriö, tiedotteita

RSS-virhe: A feed could not be found at `https://oikeus.fi/fi/rss/tiedotteet.xml`; the status code is `200` and content-type is `text/html; charset=UTF-8`

Lainsäädäntöuutisia

Viimeisiä säädösmuutoksia

 • Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
 • Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi
 • Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon neuvottelukunnasta
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus hukkakaurasta siementuotannossa
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsitystuen toteutusilmoituksen sisältövaatimuksista ja metsitystuen maksamiseen liittyvästä menettelystä

Viimeisiä hallituksen esityksiä

Lausuttavaa

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/List

Korkein oikeus, tuoreimpia

 • Seksuaalirikos – Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuslajin valinta Nuori rikoksentekijä
 • Velan vanhentuminen – Julkisen saatavan vanhentuminen – Vanhentumisen katkaiseminen
 • Pahoinpitely – Törkeä pahoinpitely Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen
 • Varkausrikos – Varkaus – Törkeä varkaus
 • Esitutkinta – Todistaja – Todistajan kieltäytymisoikeus Sananvapaus – Lähdesuoja – Anonyymi ilmaisu

Korkein hallinto-oikeus, tuoreimpia

 • Ennakkoratkaisupyyntö – Ammattipätevyysdirektiivi – Ammattipätevyyden tunnustaminen – Lastentarhanopettajan ammatti – Säännelty ammatti – Pätevyystodistus – Viron sosialistisessa neuvostotasavallassa suoritettu tutkinto – Kolmannessa maassa hankittu ammattipätevyys
 • Tavaramerkki – Sekaannusvaara – Tavaroiden samankaltaisuus – Tavaroiden myyntiin liittyvät olosuhteet – Kokonaisarviointi
 • Asiakirjajulkisuus – Virkamiesoikeudellinen päätös – Virantoimituksesta pidättämistä koskeva päätös – Rikosepäily – Salassapitosäännöksen sovellettavuus – Esitutkinta
 • Valitusoikeus – Valituskelpoisuus – Hallintopäätös – Välitön vaikutus muutoksenhakijan oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun – Oikeus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa – Oikeus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon – Perhe-elämän suoja – Tartuntatautilakiin viitaten tehty päätös – Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet – Päätöksentekijän toimivalta – Kunnan sosiaalihuollon asumisyksikkö – Vierailukielto – Lakiin perustumaton yhteydenpidon rajoitus
 • Viranhaltija – Virkasuhteen purkaminen – Erittäin painava syy – Opettaja – Rikostaustan selvittäminen – Vapaa-ajalla tapahtunut seksuaalirikos – Luottamus opettajalle kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen

Markkinaoikeus, tuoreimpia

 • Pyhäjärven kaupunki – tennis- ja huoltohallin rakennusurakka – julkinen hankinta – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus – hyvitysmaksun määrääminen
 • Nokian kaupunki – radiologiset tutkimukset – julkinen hankinta – tarjousten täsmentäminen – tarjousten vertailu
 • Paradise Honey Oy > Mesimestari Oy – hyödyllisyysmalli – täsmällisyys – uutuus – julkiseksi tuleminen
 • Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä – 262 bussiliikennepalvelut – tarjoajan soveltuvuus – poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta – valtiontuki
 • Lappeenrannan kaupunki – katujen peruskorjaus- ja saneerausurakasta – julkinen hankinta – käsittelylupa – puitejärjestely – puitejärjestelyyn perustuva hankinta – kilpailuttamisvelvollisuus

Työtuomioistuin, tuoreimpia

Vakuutusoikeus, tuoreimpia

 • Perustevalitus – Työeläkevakuutusmaksu – Maksuunpano – Eläkekassa – Selvitystila – Oikeusvoima
 • Perhe-eläke – Työskentely ulkomailla – Lesken eläkkeen määrä – Edunsaaja
 • Työtapaturma – Työmatka – Vähäinen poikkeaminen matkareitiltä – Korvaussuojan piiri
 • Työeläkelakien soveltaminen – Työntekijän eläkelain piiriin kuuluminen – Eläkevakuutus – Työsuhde
 • Työeläke – Eläkevakuutus – Vakuuttamisvelvollisuus

Oikeuskansleri, tuoreimpia

Tietosuojavaltuutettu, tuoreimpia

 • Tietojen oikaiseminen luottotietorekisterissä
 • Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin ja informoiminen keskusteluiden tallentamisesta
 • Rikostaustan selvittämiseen liittyvien henkilötietojen käsittely lasten tukihenkilötoiminnan yhteydessä
 • Rekisterinpitäjän riittävistä toimenpiteistä huolehtiminen ja asiakkaan oikeus tulla unohdetuksi
 • Asiakkaan pyyntö henkilötietojen poistosta ja henkilötietojen käsittelyperuste

HUDOC

RSS-virhe: WP HTTP Error: cURL error 28: Operation timed out after 10000 milliseconds with 0 out of -1 bytes received
RSS-virhe: WP HTTP Error: cURL error 28: Operation timed out after 10001 milliseconds with 0 out of -1 bytes received