Ajankohtaista RSS

Valtioneuvosto, tuoreimpia

Oikeusministeriö, tiedotteita

Lainsäädäntöuutisia

Viimeisiä säädösmuutoksia

 • Laki välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana
 • Vanhemmuuslaki
 • Vuoden 2022 kolmas lisätalousarvio
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus käyttöoikeudesta asiakastietoon
 • Laki kuljetusalan yritysten määräaikaisesta polttoainetuesta

Viimeisiä hallituksen esityksiä

Lausuttavaa

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/List

Korkein oikeus, tuoreimpia

 • Työrikos – Työturvallisuusrikos Oikeushenkilön rangaistusvastuu – Yhteisösakko
 • Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäynnin edellytys – Tiedoksianto Haaste
 • Seksuaalirikos – Raiskaus Todistelu – Näytön arviointi
 • Tekijänoikeus Yksityisyyden suoja
 • Murha – Tappo Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen

Korkein hallinto-oikeus, tuoreimpia

 • Ympäristölupa — Ympäristöluvan muuttaminen toiminnanharjoittajan ilmoituksesta — Ilmoitusasia — Eläinsuoja — Paras käyttökelpoinen tekniikka — Lietelantasäiliön kattaminen
 • Sähkömarkkinalaki — Toimenpidepyyntö — Valitusoikeus — Sähköntuottaja — Suurjännitteiseen jakeluverkkoon liittyminen — Siirtopalvelujen hinnoittelu — Hinnoittelun syrjimättömyys ja kohtuullisuus — Päätöksen perusteleminen
 • Kuntien välinen hallintoriita – Vastuu lastensuojelun kustannuksista – Sijaishuollon kustannukset – Sijaishuollon järjestämisen tarve – Riittävien lastensuojelullisten toimenpiteiden laiminlyönti
 • Ulkomaalaisasia — Kansainvälinen suojelu — Hallinto-oikeuden päätös — Äänestys — Ratkaistavat kysymykset — Enemmistö – Lopputulos — Selkeyden vaatimus
 • Asiakirjajulkisuus – Tietojen antamistapa – Sähköinen kopio – Viranomaisen harkintavalta – Viranomaisen henkilörekisteri – Henkilötieto – Journalistinen tarkoitus – Datajournalismi – Järjestyksenvalvoja- ja vartijahyväksyntä

Markkinaoikeus, tuoreimpia

 • Expandia Moduler Ab ja Expandia Moduulit Oy > Helsingin kaupunki – julkinen hankinta – hankintamenettelyn keskeyttäminen
 • Lux Cab Oy > Nokian kaupunki – julkinen hankinta – tarjoajan soveltuvuus
 • NCC Industry Oy > Muuramen kunta – julkinen hankinta – tarjouspyynnön epäselvyys
 • Lounais – Suomen Taxidata Oy > Kansaneläkelaitos – julkinen hankinta – käyttöoikeussopimus – tarjouspyynnön epäselvyys – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus
 • Steripolar Oy > Monetra Oulu Oy – julkinen hankinta – puitejärjestely – tarjouspyynnön epäselvyys

Työtuomioistuin, tuoreimpia

 • Epäselvyyssääntö – Palkkausjärjestelmä – Siirtymäkauden lisä – Virkaehtosopimuksen tulkinta
 • Työehtosopimuksen tulkinta – Ylityökorvaus
 • Palkka – Palkkausjärjestelmä – Tehtäväkohtainen palkanosa – Virkaehtosopimuksen tulkinta
 • Työaika – Varallaolo
 • Palkka – Palkkausjärjestelmä – Tehtäväkohtainen palkanosa – Vaativuusluokitus – Virkaehtosopimuksen tulkinta

Vakuutusoikeus, tuoreimpia

Oikeuskansleri, tuoreimpia

Tietosuojavaltuutettu, tuoreimpia

 • Rekisteröidyn terveydentilatietojen pyytäminen terveydenhuollosta vakuutusyhtiön vastuun arvioinnin yhteydessä
 • Rekisteröidyn oikeus saada tietonsa poistetuksi pankin järjestelmästä
 • Rekisteröityjen oikeuksien toteuttaminen, yhteydenottokanavan toimivuudesta huolehtiminen ja asiakkaan tunnistaminen
 • Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus ja siirto kolmansiin maihin koulun opetusohjelman käytössä
 • Rekisteröidyn terveydentilatietojen pyytäminen terveydenhuollosta vakuutusyhtiön vastuun arvioinnin yhteydessä

HUDOC

Webcasts of hearings