Rättegångsbiträden med tillstånd rf

Ajankohtaista RSS

Valtioneuvosto, tuoreimpia

Oikeusministeriö, tiedotteita

Lainsäädäntöuutisia

Viimeisiä säädösmuutoksia

 • Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen ja eräisiin liitteeseen liittyviin säännöstöihin ja yleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 lisäpöytäkirjan liitteeseen sekä vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjan liitteeseen tehdyistä muutoksista
 • Valtioneuvoston asetus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta
 • Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2024
 • Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
 • Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa

Viimeisiä hallituksen esityksiä

Lausuttavaa

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/List

Korkein oikeus, tuoreimpia

 • Työaika – Työaikalain soveltamisala – Kanneaika
 • Vahingonkorvaus – Julkisyhteisön korvausvastuu – Korvattava vahinko Euroopan ihmisoikeussopimus Perustuslaki
 • Vahingonkorvaus – Korvattava vahinko – Pysyvä haitta – Eduntasoitus
 • Seksuaalirikos – Raiskaus – Törkeä raiskaus Teräase Rikosoikeuden ajallinen ulottuvuus – Lievemmän lain periaate
 • Vahingonteko – Törkeä vahingonteko Laiminlyöntirikos Huoneenvuokra

Korkein hallinto-oikeus, tuoreimpia

 • Ulkomaalaisasia — Pysyvä oleskelulupa — Yhtäjaksoinen luvallinen oleskelu — Oleskeluluvan peruuttaminen — Hakemuksen jättöhetki — Ratkaisuhetki
 • Tupakointikielto — Tupakointikiellon kohdistaminen kerrostalon asuinhuoneistojen asuintiloihin — Kerrostalon rakenteista saatu selvitys — Rakenteiden korjaamisen arvioidut kustannukset — Asuintilojen haltijoille varattu tilaisuus ehkäistä savun kulkeutumista omilla toimenpiteillä — Tupakkalain tavoite
 • Ulkomaalaisasia — Perhesiteen perusteella myönnetty oleskelulupa — Oleskeluluvan peruuttaminen — Perhesiteen päättyminen — Perheväkivalta — Suhteellisuusperiaate
 • Vesitalouslupa — Ponttonisilta — Luvan myöntämisen edellytykset — Lupahakemuksen sisältövaatimukset — Selvitysten puutteellisuus — Intressivertailu — Asema- ja rakennepiirustukset — Sillan sijainti — Käyttöoikeus yhteiseen vesialueeseen
 • Vammaispalvelu — Hallintopäätös — Palveluasuminen — Oikeuden alkamisajankohta — Kustannusten takautuva korvaaminen — Hallintoriita

Markkinaoikeus, tuoreimpia

 • Mateko Oy ja Tracwest Oy > Helsingin Seurakuntayhtymä – julkinen hankinta – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus – kokonaistaloudellinen edullisuus
 • Oy Essity Finland Ab > HUS-yhtymä – julkinen hankinta – valituksen tutkiminen – kilpailuttamisvelvollisuus – hankinnan kohteen määritteleminen
 • Pallas Rakennus Länsi-Suomi Oy > Hämeenlinnan kaupunki – julkinen hankinta – tarjoajan soveltuvuus – tarjoajan taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
 • Valmet Technologies Oy > Voith Patent GmbH – patentti – lisätty materiaali – selityksen riittävyys -keksinnöllisyys
 • Savo-Karjalan Linja Oy > Rajavartiolaitos – julkinen hankinta – hankinnan kokonaisarvo – kynnysarvon alittuminen – tarjouspyynnön epäselvyys – poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

Työtuomioistuin, tuoreimpia

 • Osasairauspäiväraha – Pro rata temporis – Suhteellisuusperiaate – Syrjinnän kielto – Työajan lyhentäminen – Työehtosopimuksen tulkinta
 • Lakko – Työtaistelu – Valvontavelvollisuus
 • Lakko – Työrauhavelvollisuuden rikkominen – Työtaistelu
 • Hyvityssakko – Pätevyys- ja kokemusaika – Työehtosopimuksen rikkominen – Työehtosopimuksen tulkinta – Valvontavelvollisuuden laiminlyöminen
 • Tukityötaistelu – Työehtosopimukseen kohdistuminen – Työrauhalauseke – Työrauhavelvollisuuden rikkominen

Vakuutusoikeus, tuoreimpia

Oikeuskansleri, tuoreimpia

Tietosuojavaltuutettu, tuoreimpia

 • Tietosuojavaltuutetun päätös väliaikaisen päätöksen poistamisesta
 • Tietosuojavaltuutetun välipäätös täytäntöönpanon keskeyttämisestä
 • Rekisteröidyn oikeus tutustua tietoihinsa ja oikeuden puutteellinen toteutus
 • Puhelutallenteiden toimittaminen ja aiemman määräyksen noudattamatta jättäminen
 • Tietosuojavaltuutetun päätös tiedonsiirtojen kieltämisestä ja keskeyttämisestä

HUDOC

Webcasts of hearings

RSS-virhe: A feed could not be found at `https://www.echr.coe.int/app/transform/rss?library=portaleng&query=contentsitename:PORTAL%20AND%20((subcategory:%22case-lawinformationnote%22))&sort=&start=0&length=20&rankingModelId=55555555-0000-0000-0000-000000000000`; the status code is `200` and content-type is `text/html;charset=UTF-8`
error: Content is protected !!