Ajankohtaista RSS

Valtioneuvosto, tuoreimpia

Oikeusministeriö, tiedotteita

RSS-virhe: A feed could not be found at `https://oikeus.fi/fi/rss/tiedotteet.xml`; the status code is `200` and content-type is `text/html; charset=UTF-8`

Lainsäädäntöuutisia

Viimeisiä säädösmuutoksia

 • Valtioneuvoston asetus rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 12 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Valtioneuvoston asetus oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Valtioneuvoston asetus rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain 9 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Laki veronumerosta ja veronumerorekisteristä
 • Laki Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja rikosrekisteritietojen vaihtamista koskevien määräysten soveltamisesta

Viimeisiä hallituksen esityksiä

Lausuttavaa

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/List

Korkein oikeus, tuoreimpia

 • Työsopimus – Työehtosopimuksen yleissitovuus Työehtosopimus
 • Oikeudenkäyntimenettely – Tutkimatta jättäminen Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus
 • Työsopimus – Työntekijän takaisin ottaminen
 • Konkurssi – Takaisinsaanti konkurssipesään – Takaisinsaannin vaikutukset
 • Lähestymiskielto

Korkein hallinto-oikeus, tuoreimpia

 • Kiinteistövero – Rakennuksen verotusarvo – Ikäalennusprosentti – Metroasemarakennus – Tulkinta verovelvollisen eduksi
 • Alkoholilaki – Alkoholijuomien anniskelulupa – Anniskeluluvan myöntämisen edellytykset – Ravitsemistoiminnan harjoittaja – Elintarvikehuoneisto – Elintarvikehuoneistosta ilmoittaminen
 • Henkilökohtaisen tulon verotus – Oman asunnon luovutus – Luovutusvoiton veronalaisuus – Luovutustappion vähennyskelpoisuus – Yhtäjaksoinen asuminen – Lyhytaikainen vertaisvuokraus – Alustatalous – Tulonhankkimistoiminta
 • Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Hallintopakko – Käyttötarkoituksen olennainen muutos – Asuminen – Majoitustoiminta – Lyhytkestoiset majoitusjaksot – Vuokraustoiminta – Alustatalous – Velvoitteen kohdentaminen – Uhkasakko – Osakkeenomistaja
 • Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Käyttötarkoituksen olennainen muutos – Majoitustoiminta – Vuokraustoiminta – Lyhytkestoiset majoitusjaksot – Alustatalous

Markkinaoikeus, tuoreimpia

 • HUS Kiinteistöt Oy – Peijaksen sairaalan PE palvelupisteiden yhdistäminen – julkinen hankinta – puitejärjestely – käsittelylupa
 • Jomala Församling – konstruktionsplanering av Gregersö lägergård – offentlig upphandling – marknadsdomstolens behörighet
 • HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Aqua Palvelu Oy, Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy, Kymen Vesi Oy, Porvoon kaupunki ja Turun seudun puhdistamo Oy – ferrosulfaatin varastointi-, purku- ja lastauspalvelut – julkinen hankinta – vertailuperusteiden ilmoittaminen – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus
 • Helsingin kaupunki – henkilöarviointipalvelut ja rekrytointia tukevat palvelut sekä suorahakupalvelut
 • Kiertokapula Oy – Karanojan jätetäytön 2 sulkemisen esipeitto- ja muotoilutöiden rakennusurakka – julkinen hankinta – tarjouspyyntö – hankinnan kohteen määritteleminen

Työtuomioistuin, tuoreimpia

Vakuutusoikeus, tuoreimpia

 • Asumistuki – Asumismeno – Asuntolapaikka – Palveluasuminen
 • Työtapaturma – Työssä sattunut tapaturma – Tapaturmakorvaus
 • Perustevalitus – Työeläkevakuutusmaksu – Maksuunpano – Eläkekassa – Selvitystila – Oikeusvoima
 • Perhe-eläke – Työskentely ulkomailla – Lesken eläkkeen määrä – Edunsaaja
 • Työtapaturma – Työmatka – Vähäinen poikkeaminen matkareitiltä – Korvaussuojan piiri

Oikeuskansleri, tuoreimpia

Tietosuojavaltuutettu, tuoreimpia

 • Työntekijän sairauspoissaolotiedon julkaisu yrityksen verkkosivuilla ja tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen
 • Opiskelijanumeroihin yhdistettyjen arvosanojen ja tehtäväkohtaisten pisteiden vieminen yliopiston intranetiin
 • Rekisteröidyn oikeudet, tunnistaminen, tietojen toimittaminen, tietojen minimointi ja säilytysaikojen rajoittaminen pysäköinninvalvontamaksujen yhteydessä
 • Henkilötietojen käsittely pysäköinninvalvontamaksujen yhteydessä: rekisteröidyn oikeus saada tietonsa poistetuksi, tietojen minimointi ja säilytysaikojen rajoittaminen
 • Henkilötietojen käsittely pysäköinninvalvontamaksujen yhteydessä: rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen, tietojen minimointi ja säilytysaikojen rajoittaminen

HUDOC

RSS-virhe: WP HTTP Error: cURL error 28: Operation timed out after 10001 milliseconds with 0 out of -1 bytes received
RSS-virhe: WP HTTP Error: cURL error 28: Operation timed out after 10001 milliseconds with 0 out of -1 bytes received