Ajankohtaista RSS

Valtioneuvosto, tuoreimpia

Oikeusministeriö, tiedotteita

Lainsäädäntöuutisia

Viimeisiä säädösmuutoksia

 • Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi
 • Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028 annetun lain voimaantulosta
 • Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojelusta Viron kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta ja irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta
 • Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS- yhtymän tiedonhallinnan ja tietohallinnon muutoksen rahoituksesta vuosina 2021–2026
 • Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021– 2028

Viimeisiä hallituksen esityksiä

Lausuttavaa

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/List

Korkein oikeus, tuoreimpia

 • Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen riita-asiassa Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus Oikeusvoima Liikennevakuutus
 • Törkeän pahoinpitelyn yritys Vaaran aiheuttaminen
 • Eurooppalainen pidätysmääräys Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen – Säilössä pitäminen Pakkokeino – Tehostettu matkustuskielto
 • Lunastuslaki – Lunastuskorvaus – Kohteenkorvaus Maankäyttö- ja rakennuslaki Samanarvoisuusperiaate
 • Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuslajin valinta – Yhdyskuntapalvelu

Korkein hallinto-oikeus, tuoreimpia

 • Panostajalaki – Panostaja – Pätevyyskirjan uusiminen – Ammattitaidon ylläpitäminen – Laissa säädetyt edellytykset – Perustuslaki – Elinkeinon ja ammatin harjoittamisoikeus – Rajoitusten säätäminen lailla – Täsmällisyys ja tarkkarajaisuus
 • Elinkeinotulon verotus – Tulon veronalaisuus – Osakkeiden myynti – Pääomasijoitustoiminta – Hankintayhtiö – Kaksiportainen hankintarakenne
 • Perusopetus – Opetukseen osallistumisen edellyttämät avustajapalvelut – Henkilökohtainen koulunkäyntiavustaja
 • Vesilaki – Vesitalousasia – Ojitus – Yhteinen oja – Putkioja – Ojan kunnossapito – Hallintopakko – Ojitustoiminta – Kuivatusvesien johtaminen toiseen ojaan – Sopimukseen rinnastettava pitkäaikainen ja vakiintunut käytäntö
 • Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Hallintopakko – Uhkasakon asettaminen ja tuomitseminen – Käyttö- ja hallintaoikeus – Lahjakirja – Rakennuksen purkamisvelvoite – Oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus

Markkinaoikeus, tuoreimpia

 • Hansel Oy – konesali- ja kapasiteettipalvelut – julkinen hankinta – kilpailullinen neuvottelumenettely – epäselvä tarjouspyyntö – tarjousten täsmentäminen
 • Väylävirasto – Harmaa-, Haukka-, ja Kaivosmäen tunneleiden korjausurakka – julkinen hankinta – erityisalojen hankinta – hankintamenettelyn keskeyttäminen
 • Naantalin kaupunki – lääkkeiden koneellinen annosjakelu – julkinen hankinta – liitteen E mukainen palvelu – kynnysarvon alittuminen – tutkimatta jättäminen
 • Sipoon kunta – uuden pelastusaseman rakennuttamis- ja valvontapalvelut – julkinen hankinta – oikeussuojan tarve – seuraamuksen määrääminen
 • Monetra Oulu Oy – ympäristöhuollon edellyttämät laboratoriopalvelut – julkinen hankinta – tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys – soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys – hankinnan kohteen määritteleminen – syrjimätön kohtelu

Työtuomioistuin, tuoreimpia

Vakuutusoikeus, tuoreimpia

 • Työeläke – Suomen sosiaaliturvalainsäädännön soveltaminen – EU-oikeus – Työskentely ulkomailla – Vakuuttamisvelvollisuus
 • Asumistuki – Asumismeno – Asuntolapaikka – Palveluasuminen
 • Työtapaturma – Työssä sattunut tapaturma – Tapaturmakorvaus
 • Perhe-eläke – Työskentely ulkomailla – Lesken eläkkeen määrä – Edunsaaja
 • Perustevalitus – Työeläkevakuutusmaksu – Maksuunpano – Eläkekassa – Selvitystila – Oikeusvoima

Oikeuskansleri, tuoreimpia

Tietosuojavaltuutettu, tuoreimpia

 • Asukkaiden koronatartuntatiedon kerääminen taloyhtiön toimesta
 • Henkilötietojen käsittelysopimus ja käsittelijän rekisterinpitäjän lukuun harjoittama henkilötietojen käsittely
 • Sähköinen suoramarkkinointi automatisoiduilla soittojärjestelmillä ja henkilötietojen käsittelysopimus
 • Henkilötietoja sisältävän auton huoltotositekuvan laittaminen verkkoon auton myynnin yhteydessä
 • Asiakkaiden henkilötietojen kerääminen asiakkaita tarkkailemalla

HUDOC

Webcasts of hearings