Ajankohtaista RSS

Valtioneuvosto, tuoreimpia

Oikeusministeriö, tiedotteita

RSS-virhe: A feed could not be found at `https://oikeus.fi/fi/rss/tiedotteet.xml`; the status code is `200` and content-type is `text/html; charset=UTF-8`

Lainsäädäntöuutisia

Viimeisiä säädösmuutoksia

 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalavesien yleiskalastusoikeuksien hyödyntämiseen sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä vesialueen omistajille maksettavien korvauksien jakoperusteista
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus Ruokaviraston maksullisista suoritteista
 • Liikenne- ja viestintäministeriön asetus L-luokan ajoneuvon korjaamisesta ja rakenteen muuttamisesta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen kumoamisesta
 • Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus vehnän, ohran, herneen ja härkäpavun siemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta

Viimeisiä hallituksen esityksiä

Lausuttavaa

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/List

Korkein oikeus, tuoreimpia

 • Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäynnin kesto – Viivästymishyvitys
 • Seksuaalirikos – Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö – Rajoitussäännös
 • Ulosottokaari – Ulosottoperuste Välimiesmenettely – Välitystuomio Tuomion oikeusvaikutus – Täytäntöönpanokelpoisuus
 • Oikeudenkäyntimenettely – Mielentilatutkimuksen määrääminen
 • Asunto-osakeyhtiö – Osakkeen lunastaminen

Korkein hallinto-oikeus, tuoreimpia

 • Henkilökohtaisen tulon verotus – Rajoitetusti verovelvollinen – Suomesta saatu tulo – Korko – Eläke – Eläkkeen korotusosa – Pohjoismaiden verosopimuksen soveltaminen
 • Julkinen hankinta – Lääkkeiden koneellinen annosjakelu – Palveluhankintasopimus – Palveluja koskeva käyttöoikeussopimus – Palvelusta suoritettava vastike – Toiminnallisen riskin siirtäminen
 • Asiakirjajulkisuus – Esitutkinta-aineisto – Videoaineisto – Salassa pidettävyys – Yksityiselämän suoja – Yksityiselämään liittyvät tiedot
 • Asiakirjajulkisuus – Esitutkinta-aineisto – Videoaineisto – Kuvatallenne – Salassa pidettävyys – Asiakirjan antamistapa – Yksityiselämän suoja – Yksityisyyden suojan loukkaaminen
 • Kunnallisasia – Maankäyttösopimus – Maankäyttösopimuskorvaus – Laskennallinen rakennusoikeuden hinta – Kunnan etu – Maanomistajien yhdenvertaisuus – Maapoliittinen ohjelma – Käypä arvo – Kunnan harkintavalta

Markkinaoikeus, tuoreimpia

 • Sauvon kunta – virastokäyttöön tulevien toimitilojen vuokraus – Julkinen hankinta – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus
 • Sauvon kunta – virastokäyttöön tulevien toimitilojen vuokraus – julkinen hankinta – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus
 • Illumina Cambridge Limited ja Illumina Finland Oy > Labema Oy – turvaamistoimi – todistelun turvaaminen
 • Vaalan kunta – matkailuvaunualueen vuokralle tarjoaminen – jukinen hankinta – hankinnan määritelmä – markkinaoikeuden toimivalta – tutkimatta jättäinen – tiedon antaminen asiakirjasta
 • Kiilto Family Oy > Patentti- ja rekisterihallitus – tavaramerkki – erottamiskyky – erottamiskyvyn saavuttaminen käytön kautta

Työtuomioistuin, tuoreimpia

 • Osasairauspäiväraha – Sairausajan palkka – Sairauden uusiutuminen – Työhön palaaminen
 • Osasairauspäiväraha – Sairausajan palkka – Sairauden uusiutuminen – Työhön palaaminen
 • Henkilökohtaisen suoriutumisen arviointi – Palkkaus – Tieten rikkominen – Työehtosopimuksen tulkinta – Valvontavelvollisuus
 • Kanteen muuttaminen – Kanteen tutkiminen – Neuvotteluvelvollisuus
 • Palkka – Palkkausjärjestelmä – Vaativuusryhmittely – Virkaehtosopimuksen tulkinta

Vakuutusoikeus, tuoreimpia

 • Työeläkelakien soveltaminen – Työntekijän eläkelain piiriin kuuluminen – Eläkevakuutus – Työsuhde
 • Työtapaturma – Työmatka – Vähäinen poikkeaminen matkareitiltä – Korvaussuojan piiri
 • Työeläke – Eläkevakuutus – Vakuuttamisvelvollisuus
 • Kansaneläke – Esteellisyys – Työkyvyttömyyseläke – Muutoksenhaku
 • Opintotuki – EU-oikeus – Yhdenvertaisuus – Työntekijän perheenjäsen

Oikeuskansleri, tuoreimpia

Tietosuojavaltuutettu, tuoreimpia

 • Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin ja informoiminen keskusteluiden tallentamisesta
 • Rekisterinpitäjän riittävistä toimenpiteistä huolehtiminen ja asiakkaan oikeus tulla unohdetuksi
 • Asiakkaan pyyntö henkilötietojen poistosta ja henkilötietojen käsittelyperuste
 • Riittävistä toimenpiteistä huolehtiminen rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi
 • Rikostaustan selvittämiseen liittyvien henkilötietojen käsittely lasten tukihenkilötoiminnan yhteydessä

HUDOC