Ajankohtaista RSS

Valtioneuvosto, tuoreimpia

Oikeusministeriö, tiedotteita

Lainsäädäntöuutisia

Viimeisiä säädösmuutoksia

 • Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Ukrainan kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Valtioneuvoston asetus eräistä kalastuslupiin liittyvistä säännöksistä Tenojoen vesistössä
 • Valtioneuvoston asetus valtion toimitilavuokrauksesta
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus kyttyrälohen pyytämistä Tenojoen vesistössä koskevasta ilmoittamisesta ja raportoinnista vuonna 2023
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvista kalastusluvista vuonna 2023

Viimeisiä hallituksen esityksiä

Lausuttavaa

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/List

Korkein oikeus, tuoreimpia

 • Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäynnin kesto – Oikeudenkäynnin viivästymishyvitys
 • Valtionrajarikos – Lievä valtionrajarikos Euroopan unionin oikeus – Unionin kansalaisen vapaa liikkuvuus Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Sakko – Suhteellisuusperiaate
 • Oikeustoimi – Oikeustoimen kohtuullistaminen Takaus – Omavelkainen takaus
 • Varkausrikos – Varkaus – Näpistys Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuslajin valinta – Rangaistuksen mittaaminen – Koventamisperusteet
 • Eläinsuojelurikos – Eläinsuojelurikkomus Tuottamus – Törkeä tuottamus Oikeudenkäyntikulut – Valtion korvausvastuu

Korkein hallinto-oikeus, tuoreimpia

 • Adoptio — Adoption edellytysten selvittäminen — Adoption edellytysten täyttymättä jääminen — Ilmeisyys — Poikkeaminen ikää koskevista vaatimuksista — Lapsen edun arvioiminen — Adoptioneuvonnan keskeyttäminen — Adoptionhakijan oikeusturva
 • Asiakirjajulkisuus — Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto (Valvira) — Sairaalassa menehtynyt henkilö — Hoitovirhekantelun liittyvät asiakirjat — Esitutkinta rikosilmoituksen johdosta — Poliisin tiedonsaantioikeus — Tiedonsaantioikeuden rajoitusten merkitys asiassa
 • Saamelaiskäräjävaalit — Vaaliluettelon laatiminen — Merkitseminen vaaliluetteloon — Vaaliluettelon vahvistaminen — Oikaisuvaatimus — Valitus — Itseoikaisu
 • Päätöksen tiedoksianto — Hallinto-oikeuden päätös — Tavallinen tiedoksianto — Todisteellinen tiedoksianto — Velvoittava päätös — Valitusajan alkaminen — Muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen
 • Ulkomaalaisasia — Käännyttäminen — Unionin kansalainen — Aikaisemmin määrätty maahantulokielto — Maahantulokiellosta tehty valitus ratkaisematta

Markkinaoikeus, tuoreimpia

 • Storia Productions Oy > A – liikesalaisuus – oikeudeton käyttäminen ja ilmaiseminen
 • Kuljetusliike Kippola Oy > Ylivieskan kaupunki – Julkinen hankinta – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus
 • Fingrid Oyj > Energiavirasto – energiamarkkina-asia – tasehallinnan suuntaviivat – menetelmäehdotuksen hyväksyminen
 • Kesko Oyj > Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab – tavaramerkki – tavaramerkin vakiintuminen – tavaramerkin loukkaus – sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa – verkkotunnus
 • Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab > Kesko Oyj – tavaramerkin mitätöinti – vilpillinen mieli – hallinnollinen menettely PRH:ssa

Työtuomioistuin, tuoreimpia

 • Arkipyhä – Työaika – Työehtosopimuksen tulkinta – Vuosiloma
 • Järjestelyerä – Palkkaus – Työehtosopimuksen tulkinta
 • Palkkaus – Tehtäväkohtainen palkka – Vaativuuden arviointi – Välituomio
 • Lähtöpaikka – Matka-aika – Työaika – Työehtosopimuksen tulkinta – Työvuoron alkamis- ja päättymispaikka
 • Hyvityssakko – Palkanmaksu – Työ- ja virkaehtosopimuksen rikkominen

Vakuutusoikeus, tuoreimpia

Oikeuskansleri, tuoreimpia

Tietosuojavaltuutettu, tuoreimpia

 • Apulaistietosuojavaltuutetun päätös henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin koskevassa asiassa (oikaistu päätös)
 • Apulaistietosuojavaltuutetun päätös henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin koskevassa asiassa
 • Vapaaehtoinen suostumus suoramarkkinointiin arvontaan osallistumisen yhteydessä
 • Oppilaiden henkilötietojen näkyvyys opetuksen järjestäjän käyttämän sähköpostijärjestelmän osoitekirjassa
 • Oppilaiden henkilötietojen näkyvyys opetuksen järjestäjän käyttämän sähköpostijärjestelmän osoitekirjassa

HUDOC

Webcasts of hearings

error: Content is protected !!