Yleiset tuomioistuimet ovat peruuttaneet ja siirtäneet istuntokäsittelyitä. Kaikissa tapauksissa ei ole tarjottu mahdollisuutta etäosallistumiseen. Jutuissa, joissa sovinto on sallittu voitaisiin asioita ratkaista välimiesmenettelystä annetun lain mukaan ja pyytää käräjäoikeutta vahvistamaan välitystuomio. Se tapahtuu yleensä nopeasti kirjallisessa menettelyssä. Välimiesmenettelyn voi järjestää myös etänä. Tämänkin yhdistyksen jäsenissä on välimiehiksi (välituomari olisi sukupuolineutraali nimitys) suostuvia lakimiehiä. Asiaa voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta hallitus@alaki.fi.

Välitystuomion täytäntöönpantavuudesta
43 §

Välitystuomion täytäntöönpanosta päättää yleinen alioikeus.

Yleiselle alioikeudelle osoitettuun välitystuomion täytäntöönpanoa koskevaan hakemukseen on liitettävä välityssopimus tai sen veroisena pidettävä 4 §:ssä tarkoitettu määräys ja välitystuomio alkuperäisinä tai oikeiksi todistettuina jäljennöksinä. Asiakirjaan, joka on laadittu muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, on lisäksi liitettävä oikeaksi todistettu käännös jommalle kummalle näistä kielistä, jollei tuomioistuin myönnä tästä poikkeusta.

Ennen kuin 2 momentissa tarkoitettuun hakemukseen suostutaan, on täytäntöönpanon hakijan vastapuolelle varattava tilaisuus tulla kuulluksi, jollei siihen ole erityistä estettä. Asia käsitellään käräjäoikeuden kansliassa, jollei asiassa kuulla todistajaa tai muuta henkilöä henkilökohtaisesti. (1.11.1996/817)

44 §

Tuomioistuin voi evätä 43 §:ssä tarkoitetun hakemuksen vain, jos se havaitsee, että välitystuomio on 40 §:ssä mainitun seikan johdosta mitätön tai se on tuomioistuimen päätöksellä kumottu taikka tuomioistuin on välitystuomion mitättömäksi julistamista tai kumoamista koskevan kanteen johdosta määrännyt, ettei sitä saa panna täytäntöön.

45 § (27.6.2003/689)

Välitystuomion täytäntöönpanossa on tuomioistuimen annettua siitä määräyksen noudatettava, mitä ulosottolain (37/1895) 2 luvun 19 §:ssä säädetään.

Välimiesmenettelyä isännöi muun muassa Keskuskauppakamarin välimieslautakunta. Sillä on omat sääntönsä ja kokoonpanoista riippuva kululaskelmansa.

Emmi Lehtinen on kirjoittanut kiinnostavasti riidanratkaisumenettelyistä. Linkki vie hänen ylläpitämilleen julkisille internetsivuille. Emmi Lehtinen ei ole tämän yhdistyksen jäsen.

https://lakimiesuutiset.fi/riidan-ratkaisijat/
Linkki Lakimiesuutisten artikkeliin