Kategoriat
Yleinen

Asiamiehestä EU -tuomioistuimissa

EU:n yleinen tuomioistuin on hylännyt jutun, jota ajoi ”ei-advokaatti” – tämä oli peruste. Asiaan haettiin muutosta EU-tuomioistuimesta, joka kuitenkin kumosi ratkaisun ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi EU:n yleiseen tuomioistuimeen.

Ratkaisusta seurannee, että Suomessa OM:n luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja – ”ei-advokaatti” – voinee toimia asiamiehenä EU:n yleisessä tuomioistuimessa. ks. erityisesti tuomion kohdat 4, 55 ja 56 .

Petteri

ECLI:EU:C:2020:73 Väliaikainen versio UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (suuri jaosto) 4 päivänä helmikuuta 2020 (*)

Muutoksenhaku – Kumoamiskanne – Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 19 artikla – Asianosaisten edustaminen unionin tuomioistuimissa nostettujen kanteiden osalta – Asianajaja, joka on kantajaan nähden kolmannen osapuolen asemassa – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artikla

Yhdistetyissä asioissa C-515/17 P ja C-561/17 P, joissa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvista kahdesta valituksesta, jotka on pantu vireille 16.8.2017 (C‑515/17 P) ja 22.9.2017 (C‑561/17 P), Uniwersytet Wrocławski, kotipaikka Wrocław (Puola), edustajinaan A. Krawczyk-Giehsmann ja K. Szarek, adwokaci, ja K. Słomka, radca prawny, valittajana, jota tukee Tšekin tasavalta, asiamiehinään M. Smolek, J. Vláčil ja A. Kasalická, väliintulijana muutoksenhakuasteessa, ja jossa muuna osapuolena on Tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA), asiamiehinään S. Payan-Lagrou ja V. Canetti, avustajinaan M. Le Berre, avocat, ja G. Materna, radca prawny, vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa (C‑515/17 P), ja Puolan tasavalta, asiamiehinään B. Majczyna, D. Lutostańska ja A. Siwek-Slusarek, valittajana, jota tukevat Tšekin tasavalta, asiamiehinään M. Smolek, J. Vláčil ja A. Kasalická, ja Krajowa Izba Radców Prawnych, kotipaikka Varsova (Puola), edustajinaan P. K. Rosiak ja S. Patyra, radcowie prawni, väliintulijoina muutoksenhakuasteessa, ja joissa muina osapuolina ovat Uniwersytet Wrocławski, kotipaikka Wrocław, edustajinaan A. Krawczyk-Giehsmann ja K. Szarek, adwokaci, ja K. Słomka, radca prawny, kantajana ensimmäisessä oikeusasteessa, ja Tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA), edustajinaan S. Payan-Lagrou ja V. Canetti, avustajinaan M. Le Berre, avocat, ja G. Materna, radca prawny, vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa (C‑561/17 P),

4.    Puolan oikeudessa tunnetaan asianajajan ammatin ohella oikeudellisen neuvonantajan (radca prawny) ammatti. Oikeudelliset neuvonantajat voivat pyytää kirjaamistaan asianajajayhteisöön, ja heidät voidaan valtuuttaa edustamaan asiakkaitaan Puolan tuomioistuimissa.

55. Asiakysymyksen osalta ja täsmällisemmin sen kysymyksen osalta, joka koskee perussäännön 19 artiklan ensimmäisen ja toisen kohdan soveltamisalan ulkopuolelle jäävän asianosaisen edustamista unionin tuomioistuimissa, unionin yleinen tuomioistuin on valituksenalaisen määräyksen 16 kohdassa perustellusti muistuttanut, että mainittu artikla sisältää kaksi erillistä ja kumulatiivista edellytystä. Ensimmäisellä edellytyksellä, joka mainitaan kyseisen artiklan kolmannessa kohdassa, tällainen asianosainen velvoitetaan käyttämään edustajanaan asianajajaa. Toinen edellytys, joka sisältyy saman artiklan neljänteen kohtaan, koskee sitä, että kyseistä asianosaista edustavalla asianajajalla on oltava oikeus esiintyä jonkin jäsenvaltion tai jonkin ETA-sopimuksen sopimuspuolena olevan valtion tuomioistuimessa (ks. vastaavasti määräys 20.2.2008, Comunidad Autónoma de Valencia v. komissio, C‑363/06 P, ei julkaistu, EU:C:2008:99, 21 kohta).

56.  Mainitusta toisesta edellytyksestä on todettava, että perussäännön 19 artiklan neljännen kohdan sanamuodosta ilmenee, että kyseisen edellytyksen merkitystä ja ulottuvuutta on tulkittava tukeutumalla asianomaiseen kansalliseen oikeuteen. Nyt käsiteltävässä asiassa ei ole kiistetty sitä, että oikeudellinen neuvonantaja, joka edusti Wrocławin yliopistoa ensimmäisessä oikeusasteessa nostetun kanteen osalta, täytti mainitun edellytyksen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.