EU tuomioistuin on pyynnöstä antanut 3.4.2008 ennakkoratkaisun C‑306/06, jonka mukainen ratkaisu on saatu Suomen Korkeimmasta oikeudesta jo vuonna 2023. Kaupallisissa sopimuksissa ei välttyne viivästysseuraamuksilta, jos maksu on saajan käytettävissä vasta ensimmäisenä pankkipäivänä eräpäivän jälkeen.

EU-tuomioistuin 3.4.2008: ”Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta 29.6.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/35/EY 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohtaa on tulkittava niin, että siinä vaaditaan, että erääntyneen summan on oltava kirjattu eräpäivänä velkojan tilille, jotta viivästyskorkojen periminen pankkisiirtona suoritetusta maksusta estyy tai lakkaa.”

KKO 3.10.2023: …”Oy:llä oli oikeus viivästyskorkoon, mikäli maksun määrä ei ollut velkojan käytettävissä eräpäivänä. Kun osapuolten välillä noudatettu sopimuskäytäntö merkitsi sitä, ettei X Oy:llä ollut oikeutta viivästyskorkoon heti maksuviivästyksen tapahtumisesta lukien, sopimuskäytäntö oli kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain 8 §:n 1 momentin nojalla tehoton ja sen käyttäminen kiellettiin lain 10 §:n perusteella. (Ään.)”

Asiaa sivuavia juttuja muualla mm:

Helsingin Sanomat

Suomen Yrittäjät