Rättegångsbiträden med tillstånd rf

Näyttää: 1 - 10 of 21 TULOKSISTA
Hallitus Lakihankkeet Yhdistys Yleinen

Muutostarpeita?

ks arviomuistio Lisäksi ks. kommentit alempana. Sinne kerrytetään jäseniltä tulleita ajatuksia muutostarpeiksi. Linkit menneiden hallitusten hallitusohjelmiin Marinin hallitusohjelma 3.3.1 Orpon hallitusohjelma kohta 10.2 https://valtioneuvosto.fi/hankkeet

Lakihankkeet Yleinen

Lausuttavaa

Tällä hetkellä lausumianne odottaa ainakin 23 hanketta. Vaikuttamisen mahdollisuuksia on tarjolla osoitteessa Lausuntopalvelu.fi. Lausuntopalvelun käyttötarkoitus Lausuntopalvelu.fi on verkkopalvelu joka toteuttaa julkishallinnon lausuntomenettelyn sähköisenä palveluna. Palvelun tarkoitus on tehostaa lausuntomenettelyä tarjoamalla kansalaisille, järjestöille ja viranomaisille yhdenmukainen verkkopalvelu jossa lausuntopyynnöt voidaan julkaista, antaa lausuntoja ja käsitellä annettuja lausuntoja. Palvelulla on tarkoitus helpottaa lausuntomenettelyä, kansalaisvaikuttamista ja tiedonsaantia sekä …

Lakihankkeet Yleinen

Työpaja kuoleman ympärillä

Läheisen kuolema teettää paljon työtä koota tarvittavat tiedot ja toimittaa ne eri paikkoihin. Asiointia ja parempia palveluja voidaan kehittää tarjoamalla kaikki oleelliset tiedot digitaalisessa muodossa yritysten tai muiden palveluntarjoajien voimin. Tätä varten verohallinto järjestää 22.10.-20.11.2019 yhdessä Väestörekisterikeskuksen ja Finanssiala ry:n kanssa pankeille, vakuutusyhtiöille, hautaus- ja lakipalveluille ja viranomaisille suunnatun työpajasarjan, joissa syvennytään tietyn toimialan erityispiirteisiin. …

Lakihankkeet Yleinen

SUMMAARISET 1.9.2019 ALKAEN

Keskitetään muutamaan käräjäoikeuteen ja sähköiseen järjestelmään. Summaariset riita-asiat tarkoittavat kirjallisessa menettelyssä ratkaistavia asioita, jotka voidaan panna käräjäoikeudessa vireille tavanomaista suppeammalla haastehakemuksella. Suppeaa haastehakemusta voidaan käyttää asiassa, joka koskee tietyn määräistä saamista (esim. vuokrasaatavat, puhelin- ja sähkölaskut), hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista taikka häätöä. Käyttö edellyttää kantajan ilmoitusta siitä, ettei asia ole hänen käsityksensä mukaan riitainen. …

Lakihankkeet Yleinen

Perintätoimessa muutoksia 1.1.2019 alkaen

Laki perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä (411/2018, perintärekisterilaki) tulee voimaan 1.1.2019 ja samalla kumoutuu laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta (517/1999). Kaikkien niiden, jotka aikovat harjoittaa perintärekisterilain nojalla rekisteröintiä edellyttävää perintätoimintaa, on tehtävä ilmoitus aluehallintovirastolle rekisteriin merkitsemistä varten. Nykyiset perintätoimiluvan haltijat saavat kuitenkin jatkaa toimintaansa, kunnes päätös rekisteriin merkitsemisestä on tehty, jos rekisteri-ilmoitus tehdään kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. ESAVI …

Lakihankkeet Yleinen

palkkioasetuksen 7 a §:n 2 mom – perustuslain vastainen

Korkein hallinto-oikeus jätti palkkioasetuksen 7 a §:n 2 momentin tässä yksittäistapauksessa soveltamatta perustuslain 107 §:n nojalla. Asia tuli avustajalle asiasta hallinto-oikeudessa aiheutuvan työmäärän perusteella rinnastaa laadultaan ja laajuudeltaan erityisen vaativaan asiaan. Korkein hallinto-oikeus vahvisti, että avustajalle tuli oikeusapulain 17 a §:n perusteella maksaa hallinto-oikeudessa suoritetuista toimenpiteistä vaadittu 1 300 euron palkkio. (400 euron sijasta)

Lakihankkeet Yleinen

Muutoksia valmistellaan

Ministeri Häkkänen: Oikeudenkäyntiavustajia koskevaa sääntelyä arvioidaan uudelleen Oikeusministeriö 16.3.2018 13.34 Tiedote Oikeusministeri Antti Häkkänen haluaa perusteellisen keskustelun lupalakimiesjärjestelmästä ja sen mahdollisista muutostarpeista. Häkkänen kertoi asiasta tänään Helsingin hovioikeuspiirin lainkäyttöpäivässä. – Lupalakimiehet toimivat asiamiehinä oikeusprosesseissa ja sitä kautta toteuttavat kansalaisten oikeusturvaa. Lupalakimiehiä koskevalla sääntelyllä on suora yhteys oikeusturvaan. Tänä keväänä on syytä käydä perusteellinen keskustelu asiamiesten …

error: Content is protected !!