Sovittelijapäivät 6.-7.2.2019 Helsingissä

KUTSU TEILLE HENKILÖKOHTAISESTI JA EDELLEEN JAETTAVAKSI ❤ Lämpimästi tervetuloa Suomen ensimmäisille Sovittelijapäiville 6.-7.2.2019 Helsingin kaupungintalolle! Mikä yhdistää kaikkia konfliktinratkaisun ja sovittelun menetelmiä ja sovelluksia? Mitä annettavaa meillä sovittelijoilla ja sovittelun kanssa työskentelevillä on yhteiskunnan eri osa-alueille? Mistä haluaisimme puhua, jos viettäisimme kaksi kokonaista päivää yhdessä? Laskelmiemme mukaan Suomessa toimii ainakin 600 sovittelun ammattilaista. Tämän lisäksi on 1200 vapaaehtoissovittelijaa, ja kouluihin koulutetaan vuosittain noin 2000 uutta vertaissovittelijaa sekä noin 200 aikuissovittelijaa.  Ala on voimakkaasti kehittynyt ja ammatillistunut sitten vuoden 2006, jolloin laki rikosten ja eräiden riita-asioiden…

Perintätoimessa muutoksia 1.1.2019 alkaen

{{unknown}}Laki perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä (411/2018, perintärekisterilaki) tulee voimaan 1.1.2019 ja samalla kumoutuu laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta (517/1999). Kaikkien niiden, jotka aikovat harjoittaa perintärekisterilain nojalla rekisteröintiä edellyttävää perintätoimintaa, on tehtävä ilmoitus aluehallintovirastolle rekisteriin merkitsemistä varten. Nykyiset perintätoimiluvan haltijat saavat kuitenkin jatkaa toimintaansa, kunnes päätös rekisteriin merkitsemisestä on tehty, jos rekisteri-ilmoitus tehdään kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. ESAVI rekisteriviranomaisena toivoo nykyisten luvanhaltijoiden rekisteröityvän liukuvasti siirtymäajan kuluessa alkuvaiheen ruuhkan välttämiseksi. Rekisteri-ilmoituslomake ja lomakkeen täyttöohje löytyvät aluehallintoviraston verkkosivuilta (https://www.avi.fi/web/avi/lomakkeet). Perintärekisterilain mukaan perintätoiminnan harjoittajan on viipymättä ilmoitettava aluehallintovirastolle rekisteriin merkittyjen tietojen…

Confidential communication with clients and others

{{unknown}}Luottamuksellinen viestintä vaikuttaa nykyisin mahdottomalta. https://www.wired.com/story/encrypted-messaging-isnt-magic/ https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvanyt/2016/09/ttn201609021223.html Meillä kaikilla on salaisuuksia. Tietyn tiedon salaisuuden asteen tajuaa yleensä vasta, kun sen paljastuminen väärälle taholle on jo aiheuttanut vahinkoa. Siksi sähköisessä muodossa olevat tietonsa kannattaa salata, kun valittavissa on salattu ja selväkielinen vaihtoehto. Salaus on myös huomaamattamme käytössä suuressa osassa sähköistä viestintäämme. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, mitä jää salaamatta ilman omia toimenpiteitämme. https://www.aamuset.fi/uutiset/3727640/Valvonnalta+suojautuminen+edellyttaa+vahvaa+salausta+kaikessa+tietoliikenteessa Valvonnalta suojautuminen edellyttää vahvaa salausta kaikessa tietoliikenteessä   Luottamuksellisuuden voi saavuttaa tapaamalla nenäkkäin yllätyksellisessä paikassa ilman digitaalisia jälkiä…  

Sovittelijapäiville 6.-7.2.2019 Helsingin kaupungintalolle!

KUTSU TEILLE HENKILÖKOHTAISESTI JA EDELLEEN JAETTAVAKSI ❤ Lämpimästi tervetuloa Suomen ensimmäisille Sovittelijapäiville 6.-7.2.2019 Helsingin kaupungintalolle! Mikä yhdistää kaikkia konfliktinratkaisun ja sovittelun menetelmiä ja sovelluksia? Mitä annettavaa meillä sovittelijoilla ja sovittelun kanssa työskentelevillä on yhteiskunnan eri osa-alueille? Mistä haluaisimme puhua, jos viettäisimme kaksi kokonaista päivää yhdessä? Laskelmiemme mukaan Suomessa toimii ainakin 600 sovittelun ammattilaista. Tämän lisäksi on 1200 vapaaehtoissovittelijaa, ja kouluihin koulutetaan vuosittain noin 2000 uutta vertaissovittelijaa sekä noin 200 aikuissovittelijaa.  Ala on voimakkaasti kehittynyt ja ammatillistunut sitten vuoden 2006, jolloin laki rikosten ja eräiden riita-asioiden…

Lakimiesliiton valtuuskunnan vaalit 2-24.10 2018

Lakimiesliiton valtuuskunnan vaalit, ehdokas numero 67 Olen ehdokkaana Lakimiesliiton vaaleissa 2-24.10 2018. Olen ehdokkaana Yksityisalojen lakimiesten liiton (YKLA) listalla. Olen myös Auktorisoitujen lakimiesten jäsen ja sydäntäni lähellä on erityisesti lupalakimiehiin kohdistuvat uudet lainsäädäntöhankkeet. Käsitykseni mukaan Suomessa tarvitaan Asianajajaliiton jäsenten tarjoamille palveluille vaihtoehto. Terve kilpailu vaatii sitä. Käy katsomassa lokakuussa aukeavassa lakimiesliiton vaalikoneessa, mitä mieltä olen muista asioista, jotka koskettavat ammattikuntaamme. ystävällisin terveisin Ilkka Malka   Lakimiesliiton valtuuskunnan vaalit, ehdokas numero  73 Yhdistyksemme jäsen VT Taisto Hujala on Lakimiesliiton valtuuskunnan vaaleissa Suomen Vakuutuslakimiesten yhdistyksen ehdokkaana. Yhdistyksemme…

11.9. 2018 KLO 8.30-11.30 VÄLIMIESMENETTELYSEMINAARI SÄÄTYTALO

Turvaako nykyinen välimiesmenettelylaki Suomen elinkeinoelämän kilpailukyvyn? VÄLIMIESMENETTELYSEMINAARI 11.9. 2018 KLO 8.30-11.30 SÄÄTYTALO, SALI 15, SNELLMANINKATU 9-11 Välimiesmenettely on keskeinen osa elinkeinoelämän riidanratkaisua. Sitä käytetään kaupallisia sopimuksia koskevien riitojen ratkaisemisessa yleensä jo sopimukseen sisältyvän välityslausekkeen perusteella. Välimiesmenettelyn suosio perustuu muun muassa menettelyn nopeuteen ja luottamuksellisuuteen. Välimiesmenettely on prosessina tavanomaista oikeudenkäyntiä joustavampi. Menettelyä sitovia säännöksiä on suhteellisen vähän, ja asianosaiset voivat pitkälti sopia menettelyn järjestämisestä ja prosessin kulusta. Suomessa välimiesmenettelystä säädetään välimiesmenettelylaissa. Laki on vuodelta 1992. Lain valmistelussa on otettu huomioon muun muassa UNCITRAL:n vuoden 1985 mallilaki…

palkkioasetuksen 7 a §:n 2 mom – perustuslain vastainen

Korkein hallinto-oikeus jätti palkkioasetuksen 7 a §:n 2 momentin tässä yksittäistapauksessa soveltamatta perustuslain 107 §:n nojalla. Asia tuli avustajalle asiasta hallinto-oikeudessa aiheutuvan työmäärän perusteella rinnastaa laadultaan ja laajuudeltaan erityisen vaativaan asiaan. Korkein hallinto-oikeus vahvisti, että avustajalle tuli oikeusapulain 17 a §:n perusteella maksaa hallinto-oikeudessa suoritetuista toimenpiteistä vaadittu 1 300 euron palkkio. (400 euron sijasta)

Muutoksia valvontalautakunnassa

{{unknown}}https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f805c0f83 Oikeusministeriö Jäsenen ja varajäsenen nimittäminen Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan toimikaudeksi 1.8.2018 – 31.7.2021 sekä lautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2019 päättyväksi toimikaudeksi Ministeri Antti Häkkänen Esittelijä Kirta Heine, Hallitusneuvos p.029 5150214 Asia Toimikaudeksi 1.8.2018 – 31.7.2021 ovat valvontalautakunnan asianajajakuntaan kuulumattoman varsinaisen jäsenen tai varajäsenen tehtävään suostumuksensa antaneet rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen, rikosoikeuden professori Jussi Tapani, prosessioikeuden professori Mikko Vuorenpää ja käräjätuomari Vesa Karttunen. Suomen Asianajajaliitto on lausunnossaan todennut, että henkilöt täyttävät valvontalautakunnan jäseneksi nimitettävälle henkilölle säädetyt erityiset kelpoisuusehdot ja että heitä on myös…

Valvontamaksusta ja luvasta luopumisesta

Oikeudenkäyntiavustajan valvontamaksu kannetaan niiltä vuosilta, jolloin lupa on voimassa. Jos tahtoo luopua avustamisista ja välttyä tarpeettomilta valvontamaksuilta, niin on pyydettävä luvan päättymistä oikeudenkäyntiavustajalautakunnalta hyvissä ajoin. Pyyntö tulee tehdä niin, että luvan päättyminen ehditään vahvistaa lautakunnassa ennen vuodenvaihdetta, jos seuraavan vuoden valvontamaksu olisi tarpeeton.